Go to content

Kan ik ook beleggen door crowdfunding?

Crowdfunding is het investeren met, of uitlenen van, bedragen door een (grote) groep beleggers aan ondernemingen of consumenten (projecteigenaren) via een openbaar toegankelijk online informatieplatform (crowdfundingplatform).

Crowdfundingdienstverleners gebruiken het crowdfundingplatform om informatie te verstrekken aan beleggers zodat zij een gedegen beslissing kunnen nemen over de aangeboden projecten. Er zijn verschillende verschijningsvormen van crowdfunding, waarvan crowdfunding via het uitlenen van geld door middel van een lening (loan based) en investeren in bedrijven (equity based) onder het toezicht van de AFM vallen.

Soorten crowdfunding

Er zijn grofweg 4 vormen van crowdfunding:

• doneren: geld schenken aan een goed doel. Geldgevers nemen afscheid van het geld maar hebben wel direct zicht op waar hun geld naar toe gaat
• sponsoring en reward based: ondersteunen van een project, tegen een (niet-financiële) tegenprestatie. Het financiële aspect is hierbij onderschikt en geldgevers voelen zich vooral verbonden met het doel wat de aanvrager nastreeft
• loan based: uitlenen van geld aan een bedrijf of particulier. In ruil daarvoor wordt een rente op de lening beloofd. Bij deze vorm van crowdfunding is financieel rendement belangrijk
• equity based: investeren in een bedrijf, met als belofte dividend en waardevermeerdering van het aandeel of bijvoorbeeld obligaties. Ook hier geldt dat het rendement op de investering belangrijk is.

Let op: niet altijd toezicht van de AFM

Niet alle vormen vallen onder het toezicht van de AFM. De AFM houdt geen toezicht op donatie en reward based crowdfunding.

Kritisch kijken naar beschikbare informatie

De kwaliteit van de informatie tussen de verschillende crowdfundingplatformen verschilt. Wees kritisch en vergelijk crowdfundingplatformen ook onderling. Bekijk bijvoorbeeld welke informatie er is over de projecten en wat zijn de verschillen? Stel jezelf de vraag: ‘Welke informatie heb ik nodig om een goed beeld te kunnen vormen van het project waar ik in zou willen investeren?’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over de risico’s, de kosten en het rendement.

Gebruik bij de voorbereiding bijvoorbeeld de volgende vragen:

• welke risico’s loop ik en ben ik bereid te nemen?
• welke dienstverlening biedt het platform, zowel voor als tijdens de looptijd?
• wie is mijn contactpersoon?
• hoe loopt het proces bij terugbetaling van mijn inleg en uitbetaling van mijn rendement? Of wat moet ik doen in geval van wanbetaling door het project waarin ik heb geïnvesteerd?
• welke kosten moet ik maken voor en tijdens de looptijd en waarvoor?
• is mijn uitstaande lening verhandelbaar?
• wat gebeurt er met mijn investering als het crowdfundingplatform onverhoopt stopt?
• worden er zekerheden gesteld en wat gebeurt er als die zekerheden moeten worden uitgewonnen? Meer informatie over zekerheden vind je bij de veelgestelde vragen over zekerheden bij crowdfunding.

Toezicht

Er zijn twee vormen waarbij een vergunning, ontheffing en eventueel prospectus verplicht is en waar de AFM wel toezicht op houdt. Dit geldt voor loan based en equity based crowdfunding. Informeer altijd bij het platform zelf, hoe het precies zit met het toezicht van de AFM. Ook kun je het register met alle bij de AFM geregistreerde crowdfundingplatformen raadplegen.

Veelgestelde vragen over zekerheden bij crowdfunding

Wat betekent zekerheid stellen bij crowdfunding?

Bij een financiering kan een geldvrager de risico’s voor de investeerder beperken door het stellen van zekerheden. Die kunnen door investeerders aangesproken worden als geldvragers niet tijdig aan verplichtingen voldoen. Zoals bij wanbetaling en/of faillissement. In de praktijk betekent dit dat de tot zekerheid strekkende zaak verkocht moet worden. Op die manier kunnen investeerders, die dan ook schuldeisers zijn, zich verhalen op de opbrengst.

Welke vormen van zekerheden komen veel voor bij crowdfunding?

Er bestaan zakelijke en persoonlijke zekerheden. Hypotheek- en pandrechten zijn voorbeelden van zakelijke zekerheden. Het hypotheekrecht wordt gevestigd op onroerende zaken (bijvoorbeeld een woonhuis of kantoorpand), terwijl het pandrecht alleen kan worden gevestigd op roerende zaken (zoals kantoor- en bedrijfsinventaris, voorraden of vervoermiddelen).

Daarnaast zijn er ook persoonlijke zekerheden. Voorbeelden van persoonlijke zekerheden zijn hoofdelijke aansprakelijkheid en borgtocht. Allereerst is er de hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldvrager zelf. Ook is het gebruikelijk dat een of meer andere partijen zich verbind(-en) (dit kan een familielid zijn, of ieder ander willekeurig persoon die zich verbonden voelt met de geldvrager) aan de verplichtingen die de geldvrager aangaat.

Bij borgtocht verbindt een derde (de borg) zicht tot nakoming van de verbintenis van de geldvrager. De borg kan worden aangesproken als de geldgever tekort schiet.

In het geval van hoofdelijke aansprakelijkheid (of hoofdelijkheid) kan de schuldeiser zelf bepalen of hij de geldvrager aanspreekt of een eventuele medeschuldenaar.

Wat is belangrijk bij het stellen van zekerheden bij crowdfunding?

Bij het stellen van zekerheden is het belangrijk dat alle processtappen zorgvuldig en tijdig uitgevoerd worden door het crowdfundingplatform. Voorbeelden van zorgvuldigheid en tijdigheid komen later in deze veelgestelde vragen aan bod. Crowdfundingplatformen zijn wettelijk verplicht om hun processen op orde te hebben. Indien dit niet gebeurt, bestaat het risico dat de gestelde zekerheden nutteloos blijken te zijn op het moment van uitwinnen. Uitwinnen betekent dat de investeerder de zekerheid opeist om zo (een gedeelte) van zijn geïnvesteerde geld terug te krijgen.

Crowdfundingplatformen moeten ook richting investeerders transparant zijn over de gestelde zekerheden. Voor investeerders is het belangrijk dat zij zich goed laten informeren over de details van de zekerheden door het platform. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of er sprake is van een eerste recht. Een eerste recht betekent dat jij als eerste aanspraak maakt op de gestelde zekerheid. Het kan ook gebeuren dat andere partijen dit eerste recht al hebben en jouw recht een tweede of zelfs derde recht betreft (een opvolgend recht). Ook is het van belang te weten of het vestigen van een opvolgend recht is uitgesloten. Dit betekent dat bij het vestigen van een eerder pandrecht afgesproken is dat er geen opvolgend recht gevestigd mag worden.

Is het stellen van zekerheden bij crowdfunding anders dan bij bijvoorbeeld een bank?

Een belangrijk onderdeel van crowdfunding is dat het vaak gaat om veel investeerders die relatief kleine bedragen investeren. Alle investeerders (de crowd) in een bepaald project hebben recht op hun aandeel in de gestelde zekerheid. Het is voor investeerders belangrijk om bij het crowdfundingplatform na te gaan hoe het proces geregeld is bij een eventuele uitwinning van zekerheden.

Moet bijvoorbeeld iedere investeerder individueel haar aandeel in de zekerheid bij de curator claimen? Of is er een stichting zekerheden opgericht door het crowdfundingplatform die de belangen van de crowd gezamenlijk behartigt? Ook is het belangrijk bij het platform na te gaan hoe zij rekening houdt met het scenario dat zij zelf ophoudt te bestaan of failliet gaat. Ook in die gevallen moet jij als investeerder nog steeds jouw zekerheidsrecht kunnen uitoefenen.

Waar moet je op letten bij het vestigen van pandrecht bij crowdfunding?

De AFM ziet bij het vestigen van pandrecht in de praktijk onvoldoende zorgvuldigheid. Pandrecht kan onderhands gevestigd worden, dus zonder tussenkomst van de notaris. Voor de vestiging van pandrecht met een onderhandse akte is registratie bij de Belastingdienst een vereiste. Het pandrecht komt pas tot stand door de registratie, zonder registratie is het pandrecht niets waard.

Een ander aandachtspunt bij verpanding is dat pandlijsten regelmatig geactualiseerd worden. Op pandlijsten staan de roerende zaken die verpand zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld voorraden of debiteuren zijn en deze wisselen regelmatig van samenstelling. Het is belangrijk dat deze roerende zaken die verpand zijn periodiek geactualiseerd worden door middel van pandlijsten.

Tenslotte is het voor investeerders belangrijk dat zij van crowdfundingplatformen de garantie krijgen dat het geld pas vrij komt voor geldvragers als aan alle voorwaarden van de zekerheidsstelling voldaan is.

Waar moet je op letten bij het vestigen van hypotheekrecht bij crowdfunding?

Hypotheekrecht wordt gevestigd met tussenkomst van een notaris. Bij hypotheken moeten investeerders zich door het platform laten informeren over de volgende aandachtspunten:

• De onroerende zaak moet getaxeerd worden. De taxatie moet plaatsvinden door een taxateur die in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgenomen.
• Het platform moet werken volgens de normen van het Platform Taxateurs en Accountants.
• De pandeigenaar moet voldoende onderhoud plegen voor waardebehoud van het pand waarop het recht van hypotheek wordt gevestigd.