Go to content

Hoe weet een belegger of zijn 'duurzame' belegging ook echt groen is?

Als je wilt weten hoe groen je duurzame belegging is, is het van belang om je goed te verdiepen in datgene waarin wil gaan investeren: is dit wel zo groen of duurzaam als je verwacht? Dit kan je bijvoorbeeld doen door het prospectus door te nemen en/of periodieke, terugblikkende reportages zoals de jaarlijkse duurzaamheidsrapportage.

Inventarisatie duurzaamheidsvoorkeuren

Ook je bank of beleggingsonderneming kan als vermogensbeheerder of adviseur een rol hierin spelen. Met ingang van augustus 2022 moeten deze bij hun klanten informeren naar hun duurzaamheidsvoorkeuren (op drie dimensies van ESG, Environment, Social en Governance). Op dit moment kunnen de uitgevraagde duurzaamheidsvoorkeuren nog niet direct op een sluitende manier worden doorvertaald naar geschikte financiële producten. Deze inventarisatie bij klanten is een eerste stap in een raamwerk dat in de komende jaren (2023-2024) bepalend wordt bij de inrichting van beleggingsportefeuilles.

Onderzoek en standaardisering

In het geval van aan de beursgenoteerde aandelen of obligaties is de belangrijkste informatiebron de (niet-financiële) verslaggeving van de betreffende ondernemingen. Deze vaak opgenomen in het jaarverslag van de onderneming. Dit vergt uiteraard wat meer onderzoek dan als je belegt in een financieel product (zoals bijvoorbeeld een beleggingsfonds) dat dan voor jou in aandelen of obligaties belegt.

Overigens komen er vanaf 2025 met de CSRD nieuwe rapportageverplichtingen, waaronder standaardisering van rapportages, om vergelijkbaarheid en inzichtelijkheid voor beleggers en andere stakeholders per bedrijf te vergroten. Dit laatste wordt geregeld met European Sustainability Reporting Standards (ESRS) die vanaf de jaarrekening over het boekjaar 2024 verplicht worden. Daarbij moet ook de accountant de verstrekte informatie beoordelen.

SFDR

Aanbieders van duurzame financiële producten zoals beleggingsfondsen zijn op grond van de de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) sinds maart 2021 verplicht informatie beschikbaar te stellen met een nadere toelichting op wat duurzaamheid in het geval van dit product precies betekent (de manier waarop een financiële product invulling geeft aan duurzame doelstellingen of duurzame kenmerken). Bij beleggingsfondsen is deze informatie ook terug te vinden in het prospectus. Om als belegger een goede beoordeling te maken van het ‘groene-gehalte’ is het raadzaam de relevante passages in het prospectus goed door te nemen.

Terugblikkend rapporteren over duurzaamheid

Aanbieders van duurzame financiële producten zullen ook periodiek terugblikkend moeten rapporteren over de duurzaamheidsaspecten van het product, ten opzichte van de doelstellingen die eerder zijn geformuleerd. Dit zal vanaf 2022 voor het eerst moeten, maar pas vanaf 2023 door middel van een voorgeschreven template. Deze jaarlijkse terugblikkende rapportages stellen de belegger beter in staat te beoordelen of het duurzaamheidsgehalte van het product in lijn is met de eigen/persoonlijke duurzaamheidsvoorkeuren.

De precontractuele informatie (zoals prospectus) en periodieke informatie (zoals de jaarlijks duurzaamheidsrapportage) moet ook beschikbaar worden gesteld op de websites van de aanbieders van deze producten.