Back

Wijs & Van Oostveen B.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 23 dec 2005 - 14:30
  • Statutory name Wijs & Van Oostveen B.V.
  • Title OPROEPING VOOR EEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HET SELECTED WINNER FUND N.V.
  • Comments De vergadering wordt gehouden op 31 januari 2006 om 15.00 uur, in The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197 te Amsterdam. De agenda ligt ten kantore van de vennootschap alsmede bij Wijs & van Oostveen, Herengracht 491, 1017 BT Amsterdam, ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tot na afloop van de vergadering. Aldaar is ook een afschrift van de agenda kosteloos verkrijgbaar. Houders van gewone aandelen, evenals vruchtgebruikers en pandhouders van gewone aandelen aan wie het stemrecht op de aandelen toekomt, of hun gevolmachtigden, die de vergadering wensen bij te wonen, dienen een verklaring van hun bank of andere instelling aangesloten bij Euroclear Nederland in Amsterdam, waaruit blijkt dat zij tot het daarin genoemde aantal gewone aandelen gerechtigd zijn en blijven tot na afloop van de vergadering, uiterlijk op 24 januari 2006 te hebben gedeponeerd bij Wijs & van Oostveen op bovenvermeld adres, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Dit ontvangstbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de vergaderrechten dient uiterlijk op 24 januari 2006 door de directie te zijn ontvangen. Amsterdam, 23 december 2005 De directie van het Selected Winner Fund N.V. Herengracht 491, 1017 BT Amsterdam Het Selected Winner Fund N.V. is in het bezit van een vergunning van de Stichting Autoriteit FinanciĆ«le Markten op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

Date last update: 27 October 2021

Share information

Share on: Share this