Maatregel 08/03/23

Aanwijzing voor Zwaan Finance B.V. wegens tekortschieten in voorkomen witwassen en terrorismefinanciering

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 maart 2022 een aanwijzing gegeven aan Zwaan Finance B.V. (Zwaan), wegens overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) door beleggingsinstellingen onder haar beheer. Zwaan schoot als beheerder tekort in meerdere Wwft-verplichtingen.

Zwaan heeft er niet voor gezorgd dat de beleggingsinstellingen beschikten over een risicobeoordeling en beleid om risico’s in te kunnen schatten (artikel 2b en 2c Wwft). Daarnaast heeft Zwaan onvoldoende zorg gedragen voor het (tijdig) verrichten van cliëntenonderzoek (artikel 3 en 4 Wwft) door de beleggingsinstellingen. Ook heeft Zwaan verzuimd om de beleggingsinstellingen te voorzien van passende risicobeheersystemen om te bepalen of de cliënt een politiek prominent persoon is (artikel 8 Wwft) en bleef zij in gebreke bij het zorgdragen voor periodieke opleidingen voor de medewerkers van de beleggingsinstellingen en de beleidsbepaler (artikel 35 Wwft). Tot slot heeft Zwaan er niet voor gezorgd dat de beleggingsinstellingen beschikten over een schriftelijke overeenkomst tot uitbesteding (artikel 10 Wwft).

Poortwachtersrol van Zwaan als light-beheerder

Zwaan is een geregistreerde beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (light-beheerder) die onder het registratieregime valt. Deze groep is uitgezonderd van een vergunningplicht, maar staat wel onder toezicht van de AFM voor wat betreft de Wwft-regelgeving. Beheerders van beleggingsinstellingen hebben onder de Wwft een rol als poortwachter om criminele geldstromen buiten het financiële stelstel te houden.

Zwaan heeft deze rol niet naar behoren vervuld. De AFM heeft vastgesteld dat de beleggingsinstellingen die Zwaan beheert sinds 25 juli 2018 niet voldeden aan verschillende Wwft-verplichtingen. Hierdoor liepen zij het risico dat hun dienstverlening werd misbruikt voor het witwassen van geld of voor het financieren van terrorisme.

Zwaan heeft alle tekortkomingen hersteld

Zwaan heeft verschillende herstelwerkzaamheden in gang gezet om de overtredingen te beëindigen zoals het opstellen van beleid en het reviewen van alle cliëntendossiers. Zwaan heeft inmiddels alle in de aanwijzing genoemde tekortkomingen hersteld.

De AFM publiceert het besluit tot het geven van de aanwijzing en de beslissing op het bezwaar tegen de aanwijzing nu omdat de aanwijzing onherroepelijk is geworden. De aanwijzing van de AFM kan dus niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Hieronder kunt u de actuele stand van zaken raadplegen.

De publicatie van het besluit is in het belang van het publiek om zo ruim mogelijk kennis te kunnen nemen van het optreden van de toezichthouders en de gronden daarvoor. Daarnaast is de publicatie in het belang van andere instellingen die onder toezicht staan, zodat zij weten welke gedragingen kunnen leiden tot handhaving en meer inzicht krijgen in de invulling die de toezichthouder aan bepaalde normen geeft.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.