Klokkenluidersregeling

De AFM is bij haar toezicht op de naleving van regelgeving rondom marktmisbruik afhankelijk van informatie. Als iemand informatie heeft over mogelijk marktmisbruik, bijvoorbeeld over handel met voorwetenschap, informatie- of marktmanipulatie, dan is het belangrijk dat hij/zij de AFM hierover informeert.

Heel waardevol!

Deze informatie kan zeer waardevol zijn voor een eventueel onderzoek naar die overtreding. De AFM biedt de mogelijkheid om informatie over daadwerkelijke of potentiële overtredingen te melden. Dit kan ook anoniem. 

AFM houdt gegevens geheim

De AFM vindt transparantie over haar toezicht erg belangrijk. Terugkoppeling naar melders en de markt hoort daarbij. De AFM heeft echter de wettelijke plicht om toezichtvertrouwelijke gegevens en inlichtingen geheim te houden. Als bekend wordt dat de AFM onderzoek doet naar een bepaalde partij, kan dat enorme gevolgen hebben. Het delen van dergelijke informatie kan de voortgang van het onderzoek of de privacy van de betrokkenen schaden. Als u een melding doet krijgt u geen persoonlijke terugkoppeling, maar het kan goed zijn dat u na verloop van tijd in de media leest welke actie de AFM heeft ondernomen.

Wie kan marktmisbruik (anoniem) melden?

Iedere persoon (professional, consument) kan daadwerkelijk of potentieel marktmisbruik aan de AFM melden. De AFM heeft brochures opgesteld waarin voorbeelden staan van (mogelijk) marktmisbruik. Personen kunnen informatie over marktmisbruik ook anoniem melden. In het pdf-bestand 'Hoe de AFM omgaat met meldingen over marktmisbruik' is nader uiteengezet welke mogelijkheden en uitgangspunten gelden bij het (anoniem) melden van marktmisbruik.

Hoe kunt u melden?

U kunt een (anonieme) melding doen:

  • per elektronisch formulier
  • per telefoon op +31(0)20 – 797 3716 (meldpunt marktmisbruik). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur (gesprekken worden niet opgenomen)
  • per e-mail aan STORdesk@afm.nl
  • per post aan de AFM onder vermelding van Meldpunt Marktmisbruik, Postbus 11723, 1001 GS  Amsterdam
  • via het bezoekadres van de AFM: Vijzelgracht 50, 1017 HS, Amsterdam.

Wat doet de AFM met uw persoonlijke gegevens?

De AFM gebruikt de ontvangen gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. De AFM spant zich in om tijdens alle fases van de procedure de persoonlijke gegevens van de melder te beschermen. In uitzonderlijke gevallen kan er aanleiding bestaan de persoonlijke gegevens buiten de AFM bekend te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als dit door het nationale recht wordt voorgeschreven in het kader van een onderzoek of een daaropvolgende gerechtelijke procedure.

Bescherming meldende personen (klokkenluidersregeling)

Voor bescherming van meldende personen werkzaam in het kader van een arbeidsovereenkomst 
verwijzen wij naar: 
  • de verplichting om passende procedures in te stellen voor het melden van marktmisbruik voor werkgevers die activiteiten uitvoeren, die worden gereguleerd door regelgeving op gebied van financiële diensten;
  • de Wet Huis voor Klokkenluiders biedt bescherming aan overige werknemers (bij een werkgever die ten minste vijftig personen in dienst heeft). 
Een meldende persoon die overeenkomstig de Verordening marktmisbruik informatie aan de AFM verstrekt, wordt geacht geen inbreuk te maken op enige bij overeenkomst of bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde beperking van de openbaarmaking van die informatie. De meldende persoon mag op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in verband met deze openbaarmaking van informatie.