Terug

IDD - Bemiddelen en advies

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Bemiddelen en advies

Wat betekent de aanpassing van de definitie van bemiddelen voor u in de praktijk?

In de Wft is de definitie van bemiddelen aangepast. Deze aanpassing verduidelijkt de manier waarop de wettelijke definitie van bemiddeling wordt toegepast in een online omgeving. Door deze wijziging wordt de huidige lijn van de AFM over de definitie van bemiddeling in een online omgeving verankerd in de wet. Deze aanpassing leidt dus niet tot wijziging van de huidige praktijk.

Stuur deze vraag door

Hoe moet u de wensen en behoeften van klanten inventariseren?

Een aanpassing in de Wft leidt ertoe dat u bij de bemiddeling in een verzekering de wensen en behoeften van uw klant moet inventariseren. Deze verplichting geldt zowel als u de klant adviseert, als bij execution only dienstverlening.

Bij het inventariseren van de wensen- en behoeften kunt u afgaan op de informatie die door de klant zelf is verstrekt. U hoeft geen aanvullende vragen te stellen. Het inventariseren van de wensen en behoeften leidt niet tot het geven van advies in de zin van de Wft.

Bij advies gaat het om een gepersonaliseerde aanbeveling aan de klant op basis van de door u uitgevraagde financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van uw klant.

Stuur deze vraag door

Wat brengt de verandering van de vakbekwaamheidseisen voor leidinggevenden voor u mee?

Als er sprake is van dienstverlening met betrekking tot verzekeringen, stelt artikel 6 BGfo Wft vakbekwaamheidseisen aan feitelijk leidinggevenden van personen met klantcontact. Feitelijk leidinggevenden moeten de opgedane kennis actueel houden. Er is geen sprake van een diplomaplicht voor deze feitelijk leidinggevenden (behalve wanneer zij zich ook rechtstreeks bezig houden met adviseren). De vereisten die gesteld worden in de modules basis, schadeverzekeringen particulier en schadeverzekeringen zakelijk corresponderen met de eisen van de richtlijn. Voor zover relevant kunt u aansluiting zoeken bij deze modules.

Stuur deze vraag door

Aan welke vakbekwaamheidseisen moeten voorheen vrijgestelde distributeurs voldoen?

Werknemers en andere natuurlijke personen die bij een financiële dienstverlener adviseren over exportkredietverzekeringen, hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen, met uitzondering van broeiglasverzekeringen, hoeven niet over een diploma te beschikken. Voor deze distributeurs geldt wel dat zij moeten voldoen aan de eisen voor permanent actueel vakbekwaam (artikel 6, tweede lid, BGfo Wft). Voor werknemers die bij een financiële dienstverlener adviseren over annuleringsverzekeringen of verzekeringen die met het oog op een reis of vakantie worden gesloten geldt dat zij geen Wft-diploma hoeven te bezitten maar aan een beroepskwalificatie moeten voldoen zoals beschreven in artikel 6, derde lid, BGfo Wft).

Stuur deze vraag door

Welke vakbekwaamheidseisen gaan er gelden voor reisbureaus die voorheen vrijgesteld waren?

De richtlijn IDD biedt ruimte om voor de vakbekwaamheidseisen voor werknemers van reisbureaus en reisorganisaties die adviseren in reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen af te wijken van artikel 7 BGfo. De IDD schrijft voor dat zij moeten voldoen aan bijlage 1 van de richtlijn. Hieraan wordt voldaan als de adviserende werknemers van reisbureaus en reisorganisaties beschikken over een diploma als bedoeld in artikel 7 BGfo maar ook als zij beschikken over een in artikel 6, derde lid, BGfo genoemd diploma. Op deze manier worden de vakbekwaamheidseisen proportioneel ingevuld.

Stuur deze vraag door

Moeten gevolmachtigde agenten ook aan de IDD voldoen?

Gevolmachtigde agenten zijn financiële dienstverleners zoals bedoeld in de Wft en het BGfo. De normen uit de IDD die op grond van de Nederlandse wet van toepassing zijn op financiële dienstverleners, gelden dus ook voor gevolmachtigde agenten.

Van belang voor de naleving van de Verordeningen op basis van de IDD is dat gevolmachtigde agenten verzekeringsdistributeur zijn in de zin van de IDD. Gevolmachtigde agenten moeten aan de IDD-normen voor ontwikkelaars voldoen indien zij verzekeringen samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen, of wanneer uit een algemene analyse van hun activiteiten blijkt dat zij een rol spelen bij de besluitvorming over het ontwerp en de ontwikkeling van de verzekering voor de markt. Indien zij niet aan de normen voor ontwikkelaars hoeven te voldoen, moeten zij voldoen aan de normen voor distributeurs. Gevolmachtigde agenten zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke regels.

Stuur deze vraag door