Terug

Wat is het wettelijk kader voor jaarrekeningen en –verslagen voor beleggingsondernemingen?

Het wettelijk kader met betrekking tot jaarrekeningen en –verslagen voor beleggingsondernemingen is terug te vinden in artikel 4:85, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) juncto artikel 163 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo)

In artikel 4:85, eerste lid, Wft is bepaald dat een beleggingsonderneming met zetel in Nederland binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de AFM een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens verstrekt als bedoeld in de artikelen 361, eerste lid, 391, eerste lid, en 392, eerste lid, onderdelen a tot en met h, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Verder is in artikel 163 BGfo bepaald dat de beleggingsonderneming de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens dient te verstrekken in de vorm waarin deze zijn opgemaakt volgens Titel 9 van Boek 2 BW of de internationale jaarrekeningstandaarden.Naar alle veelgestelde vragen