Terug

Keuzebegeleiding Voor Pensioenuitvoerders

Mensen hebben moeite met het maken van financiële keuzes met gevolgen voor de lange termijn, blijkt uit gedragseconomisch onderzoek. Dit geldt zeker ook voor pensioenkeuzes. Een niet passende keuze kan leiden tot een tegenvallend of zelfs te laag pensioen. Het is daarom in het belang van de deelnemer dat hij goed wordt begeleid bij het maken van de verschillende keuzes. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met een eventuele stapeling van keuzes, denk bijvoorbeeld aan een deelnemer die kiest voor zowel een bedrag ineens als een vervroeging van zijn uitkering.  De keuzes die deelnemers maken moeten zo goed mogelijk aansluiten bij hun behoeftes of doelstellingen.

In de concept Wet toekomst pensioen wordt een nieuwe wettelijke norm geïntroduceerd die pensioenuitvoerders verplicht om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van (voorlopige) keuzes binnen de pensioenregeling. Zo kunnen deelnemers een passende keuze maken. Onderdeel van keuzebegeleiding is het inrichten van een (digitale) keuzeomgeving.

In een animatie vatten we de rol van pensioenuitvoerders bij keuzebegeleiding kort samen.

  

Onderzoeken naar de begeleiding van de keuze vast/variabel

De AFM heeft sinds 2016, het moment dat deelnemers konden kiezen tussen een vaste en een variabele uitkering, verschillende onderzoeken gedaan naar de wijze waarop pensioenaanbieders hun deelnemers begeleiden bij keuzes die zij moeten maken. Deze onderzoeken zijn gebundeld in het ‘Onderzoeksrapport variabele uitkeringen ’. Uit deze onderzoeken blijkt onder meer dat de keuzebegeleiding bij variabele uitkeringen, zowel op het voorlopig  als op het definitieve keuzemoment, beter moet.  In het rapport heeft de AFM verschillende aanbevelingen voor pensioenaanbieders opgenomen. Deze aanbevelingen zijn ook van toepassing op andere keuzes die deelnemers maken, zoals de keuze op pensioendatum voor een hooglaagpensioen, of de toekomstige keuze voor een lumpsum. 

Aanbevelingen ten aanzien van keuzebegeleiding bij de keuze vast/variabel

Naast het aanbieden van informatie is het van belang dat deelnemers door pensioenaanbieders goed worden begeleid bij het maken van keuzes. Daarvoor is het van belang dat de gehele keuzeomgeving (waartoe in ieder geval de standaardbrieven, extra informatie en tooling behoren) het maken van een weloverwogen keuze bevordert. Goede keuzebegeleiding vraagt om inzicht in de gevolgen van de verschillende keuzes en om een adequate keuzeomgeving.

Samengevat heeft de AFM de volgende aanbevelingen opgesteld voor pensioenaanbieders:

  • Beoordeel of de informatie aan de deelnemer voldoende volledig, duidelijk en evenwichtig is om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Hieronder verstaat de AFM in ieder geval alle relevante risico’s en bijbehorende mogelijke gevolgen en concrete effecten.
  • Benoem relevante voor- en nadelen van de verschillende keuzes en zet deze af tegen koopkracht en verwachte schommelingen in het pensioen. Houd daarbij ook rekening met verschillen voor bijvoorbeeld partnerpensioen en verschillen in kosten tussen de verschillende keuzes.
  • Maak inzichtelijk voor welk gedeelte van het pensioen de keuze wordt gemaakt. Wijs de deelnemer erop dat ook andere inkomstenbronnen bij de keuze betrokken kunnen worden.
  • Zorg dat een deelnemer de verschillende keuzes goed kan doorgronden, bijvoorbeeld door scenario’s of op een andere manier visueel inzichtelijk maken van de gevolgen van de keuze op lange termijn.
  • Vraag keuzes expliciet uit.
  • Neem zoveel mogelijk drempels weg om een keuze te maken. Geef de deelnemer alleen informatie die relevant is voor het maken va de keuze.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders