Terug

Vergunning uitbreiden Voor Beleggingsinstellingen

Het kan zijn dat een reeds vergunninghoudende beheerder zijn vergunning wil laten uitbreiden omdat hij ook andere typen abi‘s (met andere soorten beleggingen) wil gaan beheren.

Vergunning uitbreiden van beheerder alternatieve beleggingsinstelling

Een vergunning wordt in beginsel specifiek afgegeven voor het beheren van een (of meer) type(n) abi (s). Het kan zijn dat een reeds vergunninghoudende beheerder zijn vergunning wil laten uitbreiden omdat hij ook andere typen abi‘s (met andere soorten beleggingen) wil gaan beheren.

U beschikt bijvoorbeeld over een vergunning als beheerder van een abi die belegt in financiële instrumenten. Wanneer het voornemen ontstaat om ook een abi te gaan beheren die belegt in vastgoed, moet u hiervoor een vergunninguitbreiding aanvragen. Een beheerder kan een bestaande vergunning uitbreiden wanneer deze ook beleggingsdiensten wil verlenen. Daarnaast moet een beheerder die een Money Market Fund (geldmarktfonds, MMF) aanbiedt en/of beheert of wil gaan beheren en/of aanbieden hiervoor bij de AFM éénmalig een uitbreiding van zijn vergunning aanvragen. 

Voorwaarden

Om voor een vergunninguitbreiding in aanmerking te komen moet u ook voor het nieuw te beheren type abi aantonen dat u kunt voldoen aan de daaraan in wet- en regelgeving gestelde eisen. In ieder geval dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

  • Minstens één dagelijks beleidsbepaler moet geschikt zijn voor de soorten beleggingen waarmee de vergunning wordt uitgebreid.
  • De beschrijving van de bedrijfsvoering moet worden aangepast aan de nieuwe typen abi (s) /soorten beleggingen.
  • Per beheerde beleggingsinstelling moet een geschikte bewaarder zijn/worden aangesteld.

Kosten en termijn 

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €10.500 per verzoek. 

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de uitbreidingsaanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 13 weken worden verlengd. Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de uitbreidingsaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen. Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

Vergunning uitbreiden voor beheer Money Market Funds

Met ingang van 21 januari 2019 is het niet meer toegestaan om Money Market Funds (geldmarktfondsen, MMF’s) te beheren of aan te bieden zonder dat hiervoor een vergunninguitbreiding is aangevraagd en de desbetreffende MMF’s zijn aangemeld bij de AFM. Een beheerder die een MMF aanbiedt en/of beheert of wil gaan beheren en/of aanbieden moet hiervoor bij de AFM éénmalig een uitbreiding van zijn vergunning aanvragen.

Voorwaarden 

Om een uitbreiding van uw vergunning te verkrijgen moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden die voortkomen uit de Money Market Fund Regulation (MMFR), deze voorwaarden gaan onder meer over:

  • ken uw cliëntbeleid
  • interne kredietkwaliteitbeoordelingsprocedure
  • datarapportageverplichtingen

Een beheerder moet niet alleen zijn vergunning uitbreiden, maar al zijn aangeboden en/of beheerde MMF’s separaat aanmelden. Om een MMF te kunnen aanmelden bij de AFM moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de vereisten die voortkomen uit de MMFR. Hierbij kunt u denken aan vereisten voor:

  • het beleggingsbeleid
  • de waarderingsmethodiek

Als u nog niet in het bezit bent van een vergunning of als het een nieuw (sub)fonds betreft, moet u eerst een vergunning als beheerder aanvragen en/of het (sub)fonds aanmelden.

Kosten en termijn 

De AFM brengt zowel voor de aanvraag van de vergunninguitbreiding voor het beheer van de MMF als voor de melding van de MMF kosten in rekening:

  • Vergunninguitbreiding: €2500
  • Melding van een MMF: €2500 per aangemelde MMF

De wettelijke behandeltermijn van de aanvraag bedraagt twee maanden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen