Terug

Hoe vraagt u een vergunning aan? Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Voor het verrichten van veel financiële diensten, zoals adviseren over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of een consumptief krediet of bemiddelen in vermogensopbouwproducten heeft u een vergunning van de AFM nodig.

Voor het verlenen van welke diensten heeft u een vergunning nodig?

Voor het verlenen van de volgende financiële diensten heeft u een vergunning nodig:

 • Adviseren van een financieel product
 • Bemiddelen in een financieel product
 • Herverzekeringsbemiddelen
 • Optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
 • Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (zie voor meer informatie: nationaal regime)
 • Aanbieden van kredieten
 • Aanbieden van beleggingsobjecten

Voorwaarden

Let op: het beschikken over één of meerdere Wft-diploma’s is niet voldoende om voor een vergunning in aanmerking te komen. In het schema Vereisten geschiktheid voor beleidsbepalers ondernemingen in groep C vóór aantreden ziet u hoe de geschiktheid kan worden aangetoond.  

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u verder voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

Hoe vraagt u een vergunning aan?

U kunt een vergunning online bij de AFM aanvragen. Dat doet u via ons AFM Portaal. Voor de toegang tot de vergunningaanvraag heeft u inloggegevens nodig. Als u nog geen account heeft voor het AFM Portaal, kunt u deze daar aanvragen.

De AFM moet binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen (op grond van de Wet op het financieel toezicht). Deze termijn kan (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) eventueel met acht weken worden verlengd.

Let op! De AFM kan uw vergunningaanvraag pas in behandeling nemen als deze compleet is. Het is daarom belangrijk dat u alle formulieren en documenten die voor uw aanvraag relevant zijn, direct met de aanvraag meestuurt.

Als wij uw aanvraag incompleet ontvangen, dan wordt uw aanvraag pas behandeld als alle stukken zijn nagestuurd. U moet hierdoor langer wachten op uw vergunning. En als wij de stukken niet op tijd ontvangen, wordt uw vergunningaanvraag mogelijk definitief niet in behandeling genomen, terwijl u ook in dit geval de kosten die horen bij de vergunningaanvraag moet betalen.

Bekijk daarom vooral onze checklist vergunningaanvraag.

Aanvraagprocedure in 6 stappen

 1. Vraag een account aan op ons AFM Portaal en koppel de onderneming waarvoor u een vergunning wilt aanvragen aan uw account. (Lees meer over ons AFM Portaal.)
 2. Download de checklist vergunningaanvraag, zodat u ziet welke formulieren u moet aanleveren.
 3. Download de benodigde formulieren voor uw vergunningaanvraag vanuit het AFM Portaal en sla ze op in uw computer.
 4. Digitaliseer andere relevante documenten zoals diploma’s, uittrekstel KvK, kopie ID, dekkingsbevestiging BAV.
 5. Ga naar het AFM Portaal om de aanvraag te starten.
 6. Zodra u de hele aanvraagprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt geüpload, verzendt u uw aanvraag.

Nazenden van bijlagen

Heeft u nog niet alle documenten direct bij uw aanvraag bijgevoegd? U kunt ook nadat u de aanvraag heeft ingediend nog bijlagen nazenden. De verwerking van een vergunningsaanvraag gaat over het algemeen vlotter als alle benodigde documenten tijdig worden aangeleverd.

Kosten

Aan een vergunningaanvraag zijn kosten verbonden. Daarnaast zijn er kosten als de AFM toetsingen moet uitvoeren, zoals in ieder geval de betrouwbaarheidstoetsing en de geschiktheidstoetsing. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als de aanvraag door de AFM wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gesteld, dan wel als de aanvraag wordt ingetrokken. Ook betaalt een onderneming jaarlijks een bedrag aan de AFM aan heffingen.

Toelichting op kosten

Zodra u een vergunningaanvraag indient, verricht de AFM werkzaamheden. De AFM berekent de gemiddelde kosten voor deze werkzaamheden aan u door. U krijgt de factuur ook als de aanvraag de AFM de aanvraag afwijst of buiten behandeling stelt, of als u de aanvraag intrekt. Hieronder ziet u een overzicht van de kosten.

Adviseurs, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten en herverzekeringsbemiddelaars:

 • Vergunningaanvraag €1.500
 • Betrouwbaarheidstoetsing per dagelijks, mede- beleidsbepaler en commissaris €700
 • Geschiktheidstoetsing per dagelijks beleidsbepaler en commissaris €1.000
 • Geschiktheidstoetsing per reeds in een soortgelijke functie getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris €0
 • Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris* €0
 • Aanmelding aangesloten onderneming €500
 • Aanmelden van 20 of meer aangesloten ondernemingen €10.000
 • Aanmelding verbonden bemiddelaar €200
 • Gelijktijdig aanmelden van 20 of meer verbonden bemiddelaars €4.000

Aanbieders van krediet:

 • Vergunningaanvraag €14.600
 • Betrouwbaarheidstoetsing per dagelijks, mede- beleidsbepaler en commissaris €700
 • Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris* €0
 • Geschiktheidstoetsing per dagelijks beleidsbepaler en commissaris €2.900
 • Geschiktheidstoetsing per reeds voor een kredietaanbieder getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris* €0
 • Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks beleidsbepaler en commissaris* €0
 • Aanmelding aangesloten onderneming €500
 • Aanmelden van 20 of meer aangesloten ondernemingen €10.000
 • Aanmelding verbonden bemiddelaar €200
 • Gelijktijdig aanmelden van 20 of meer verbonden bemiddelaars €4.000

*Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfel heeft over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM volledig hertoetsen. De AFM zal hiervoor het tarief opleggen van een nog ongetoetste persoon. Volledige hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

Factuur kosten vergunningaanvraag

Voor deze eenmalige kosten geldt een betalingstermijn van maximaal 6 weken, nadat u de factuur heeft ontvangen.

Voorkom onnodige kosten

Controleer voordat u een vergunning aanvraagt of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen. Na aanvraag van de vergunning worden de kosten bij u in rekening gebracht. Ongeacht of de vergunning wordt verleend.

Aanvragen collectieve vergunning

Als uw organisatie uit meerdere ondernemingen bestaat die bij elkaar zijn aangesloten, dan kunt u uw vergunning uitbreiden naar een collectieve vergunning. Deze vergunning is bedoeld voor organisaties met meerdere zelfstandige vestigingen die anders voor elke zelfstandige vestiging een aparte vergunning nodig zouden hebben.

Voorwaarden

U kunt uw vergunning alleen uitbreiden naar een collectieve vergunning als uw onderneming een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is. Uw onderneming moet dus een B.V., N.V., vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting zijn. 

Om voor een uitbreiding naar een collectieve vergunning in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • De vakbekwaamheid van de medewerkers moet binnen het collectief gewaarborgd worden.
 • De betrouwbaarheid van de dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers, toezichthouders en medewerkers moet binnen het collectief gewaarborgd worden.

Beslistermijn

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 8 weken worden verlengd. De op de vergunning aangemelde aangesloten ondernemingen worden gepubliceerd in het register van de AFM. 

Kosten

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €300 per verzoek. Per aangemelde aangesloten onderneming wordt er €500 in rekening gebracht. 

Vergunning voor een aangesloten onderneming

Als u als vergunninghouder aangesloten ondernemingen heeft, dan kunt u deze bij ons aanmelden. Hiervoor moet u beschikken over een collectieve vergunning. Als centrale organisatie bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke regels door de aangesloten onderneming. Daarom moet u de bevoegdheden hebben (op basis van statuten of op basis van een overeenkomst) om er voor te zorgen dat de aangesloten onderneming zich aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) houdt.

Wft-diploma's vereist

Alle adviseurs van de aangesloten onderneming moeten beschikken over relevante Wft-diploma’s

Voorwaarden

Om een aangesloten onderneming aan te melden moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • U moet als centrale organisatie over voldoende bevoegdheden beschikken om handelingen in strijd met de Wft door de aangesloten onderneming tegen te kunnen gaan. Deze bevoegdheden moet u kunnen uitoefenen op basis van een overeenkomst of op basis van de statuten.
 • De aangesloten onderneming moet uw onderneming hebben gemachtigd om hen jegens de AFM te vertegenwoordigen.
 • U moet een organogram kunnen overleggen waaruit de aandelenverhoudingen blijken.
 • Als uw onderneming over een vergunning beschikt voor het bemiddelen in (her)verzekeringen, hypothecair krediet of voor het nationaal regime, dan moet de aangesloten onderneming een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben voor de relevante diensten.
 • Als uw onderneming over een vergunning beschikt voor het aanbieden van krediet, dan moet de aangesloten onderneming aangesloten zijn bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). U moet een bewijs van inschrijving van de aangesloten onderneming meesturen met de aanmelding. 

Termijn

U ontvangt binnen acht weken een beslissing op de aanmelding van de aangesloten onderneming. Via Mijn Loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw aanmelding volgen. De aangesloten ondernemingen worden gepubliceerd in het register van de AFM.

Kosten

De kosten voor het aanmelden van een aangesloten onderneming zijn €500 per aangesloten onderneming. Als u twintig of meer aangesloten ondernemingen in één keer aanmeldt, dan geldt een maximumbedrag van €10.000.

Voorkom onnodige kosten

Alle adviseurs moeten op het moment van de aanmelding beschikken over Wft-diploma’s. Controleert u eerst of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen voordat u een vergunning aanvraagt.

Na aanvraag van de vergunning worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Ongeacht of de aangesloten onderneming wordt geregistreerd.

Vergunning voor een verbonden bemiddelaar

Een vergunninghouder die een vergunning heeft voor het aanbieden en/of bemiddelen van/in een financieel product kan een verbonden bemiddelaar aanmelden. Een verbonden bemiddelaar is een financiële dienstverlener die uitsluitend in één product van één aanbieder bemiddelt, of die voor een bemiddelaar handelt.

Een verbonden bemiddelaar mag adviseren en bemiddelen voor meerdere aanbieders en meerdere producten. Deze aanbieders en producten mogen dan alleen niet onderling concurrerend zijn.

Voorwaarden

Om een verbonden bemiddelaar aan te melden moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

 • De verbonden bemiddelaar mag slechts voor één aanbieder, of, indien het niet om concurrerende financiële producten gaat, meerdere aanbieders, bemiddelen.
 • Als de verbonden bemiddelaar voor een aanbieder bemiddelt in verzekeringen, dan mag hij in naam en voor rekening van de aanbieder of aanbieders bemiddelen, zonder daarbij premies of voor de cliënt bestemde bedragen te innen.
 • U bent als aanbieder of als bemiddelaar volledig verantwoordelijk voor de bemiddelaar die als verbonden bemiddelaar voor u bemiddelt. U moet er dus voor zorgen dat deze bemiddelaar voldoet aan de Wet op het financieel toezicht.
 • Bent u een bemiddelaar en wilt u een verbonden bemiddelaar aanmelden? Dan kan dit alleen voor het bemiddelen in verzekeringen.

Bevestiging

U ontvangt een bevestiging van de aanmelding van de verbonden bemiddelaar(s). De verbonden bemiddelaar(s) worden opgenomen in het register van de AFM.

Kosten

De kosten voor het aanmelden van een verbonden bemiddelaar zijn €200 per verbonden bemiddelaar. Als u twintig of meer verbonden bemiddelaars in één keer aanmeldt, dan geldt een maximumbedrag van €4.000.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies