Terug

Boete voor Delta Lloyd Asset Management N.V. wegens niet beheerste bedrijfsvoering

Maatregel

Bezwaar wordt gemaakt

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 juni 2015 een bestuurlijke boete van €750.000 opgelegd aan Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM). DLAM had in de door de AFM onderzochte periode van 1 april 2012 tot 26 november 2014 haar bedrijfsvoering niet zodanig ingericht dat deze een beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgde.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
05-06-2015 16-06-2015
(DLAM)
Ingetrokken op 7-10-2015
  15-10-2015
(N. Hoek)
Op 10-11-2015 is het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaard        

Doordat de bedrijfsvoering van DLAM niet beheerst was, zijn risico’s niet herkend en kon het gebeuren dat DLAM deel werd van een onbeheerst proces.

Zo ontbrak een schriftelijke besluitvormingsprocedure met betrekking tot transacties die bepaalde risico’s afdekken. Daarnaast was voor de bij de transacties betrokken personen onvoldoende duidelijk wat voor rol zij hadden. Dit had tot gevolg dat in een ad hoc-besluit transacties werden verricht waarmee het gevoerde renterisicobeleid werd verlaten. Daarbij zijn instructies binnen de organisatie uitgezet die tot verdere onduidelijkheid hebben geleid. Van de ad hoc-besluitvorming zijn geen vastleggingen gemaakt.

De aanleiding voor de verrichte transacties betrof informatie die was verkregen over de invoering van een rentetermijnstructuur door De Nederlandsche Bank. Deze informatie was nog niet algemeen bekend in de markt. Binnen DLAM heeft er geen enkele interne discussie plaatsgevonden of de transacties op basis van deze, niet in de markt bekende, informatie konden worden verricht. Ook is nagelaten om de afdeling Compliance van DLAM voorafgaand aan de transacties te betrekken. Er was overduidelijk sprake van een compliancerisico. De afdeling Compliance is ook pas op een zeer laat tijdstip van het door de AFM gestarte onderzoek op de hoogte gesteld.

Het is de eigen verantwoordelijkheid en in het belang van een onderneming om ervoor te zorgen dat de bedrijfsuitoefening beheerst is. Een beheerste bedrijfsuitoefening stelt een onderneming in staat risico’s te analyseren en passende maatregelen daartegen te treffen. Ook maakt een beheerste bedrijfsuitoefening het mogelijk dat de toezichthouder met minder inspanningen toezicht kan houden, waardoor toezichtlasten voor de desbetreffende financiële onderneming lager zijn.

Ten tijde van de overtreding gold een basisbedrag van €500.000 (tegenwoordig geldt een basisbedrag van €2 miljoen). De AFM heeft geen aanleiding gezien om tot een verlaging van dit basisbedrag over te gaan. Bij het bepalen van de boetehoogte houdt de AFM ook rekening met de ernst en de verwijtbaarheid van de overtreding. De AFM acht de gevolgen van de overtreding dermate ernstig en het handelen van DLAM dermate verwijtbaar dat deze omstandigheden een verhoging van het basisbedrag rechtvaardigen. Gelet op voorgaande acht de AFM een boete van €750.000 passend en geboden.

DLAM heeft de AFM laten weten te berusten in deze maatregel en zal geen verdere rechtsmiddelen aanwenden. Hiermee is het besluit van de AFM rechtens onaantastbaar geworden.

Het volledige besluit kunt u op deze pagina downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel