Terug

AFM legt boete op aan de maatschap Baat accountants en adviseurs voor niet naleven zorgplicht

Maatregel

Bezwaar wordt gemaakt

Update 18 december 2015: Inmiddels is de boete rechtens onaantastbaar geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 december 2014 aan de maatschap Baat accountants en adviseurs (Baat) een bestuurlijke boete opgelegd van €285.000.

 

Update 18 december 2015: De AFM heeft vastgesteld dat op deze overtreding het vóór 1 augustus 2009 geldende boete-regime van toepassing is. Het bedrag van de boete die op grond van dit boeteregime dient te worden opgelegd bedraagt €4.083,75. De AFM heeft de boete gematigd tot €3.879,56.

De getrouwheid van de financiële verslaggeving is niet door iedereen eenvoudig vast te stellen. Het oordeel van de accountant biedt het publiek een redelijke mate van zekerheid ten aanzien van de getrouwheid. Een accountant moet gedegen onderzoek doen voordat hij zijn verklaring afgeeft. Daarvoor heeft de accountant voldoende en geschikte controle-informatie nodig.

In de door de AFM onderzochte accountantsdossiers van Baat blijkt dat de accountants in zes van de zeven dossiers onvoldoende onderzoek hebben gedaan. De AFM treedt op tegen accountantsorganisaties waarvan de accountants onvoldoende onderzoek doen of andere voor hen geldende regels overtreden. Op die wijze draagt de AFM bij aan het vertrouwen dat het publiek moet kunnen ontlenen aan de verklaring van de accountant.

De AFM heeft in 2010 vijf wettelijke controledossiers onderzocht waarin een accountant van Baat de controleverklaring had afgegeven, en heeft diverse tekortkomingen geconstateerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Baat diverse maatregelen getroffen. Op verzoek van Baat heeft de AFM vervolgens in 2011 twee andere wettelijke controledossier beoordeeld. Daarbij heeft de AFM in één dossier wederom ernstige tekortkomingen geconstateerd.

De boete is opgelegd omdat de AFM van mening is dat Baat er in de periode van 29 januari 2010 tot en met 7 juni 2011 onvoldoende voor heeft gezorgd dat haar accountants de voor hen geldende beroepsregels over vakbekwaamheid naleefden. Gelet op de ernst en hoeveelheid van de tekortkomingen in de door de AFM gecontroleerde dossiers, is de AFM van oordeel dat Baat niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Door onvoldoende zorg te dragen voor naleving van deze regels, heeft Baat artikel 14 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) overtreden.

Naast het feit dat de accountants van Baat in diverse controledossiers ontoereikende controle-informatie hebben verkregen, zijn bij twee controledossiers gebeurtenissen of omstandigheden geïdentificeerd die twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de gecontroleerde instelling. De externe accountant heeft echter nagelaten om de in dat geval specifiek benodigde controleactiviteiten uit te voeren. Ook heeft de externe accountant bij één controle nagelaten om de formulering van de oordeelsparagraaf in de accountantsverklaring aan te passen. Daartoe was aanleiding omdat de externe accountant niet in staat was om ten aanzien van de omzet toereikende controle-informatie te verkrijgen om tot de conclusie te komen dat deze post geen afwijking van materieel belang bevatten. Daarnaast zijn diverse andere overtredingen geconstateerd.

Voor deze overtreding van de zorgplicht gold een basisbedrag van €500.000 (thans €2 miljoen). Bij het bepalen van de boetehoogte houdt de AFM rekening met de omvang van Baat. Daarnaast heeft de AFM rekening gehouden met de behandeltermijn van dit dossier. De AFM acht een boete van €285.000 passend en geboden.
Update 18 december 2015: De AFM heeft vastgesteld dat op deze overtreding het vóór 1 augustus 2009 geldende boete-regime van toepassing is. Het bedrag van de boete die op grond van dit boeteregime dient te worden opgelegd bedraagt €4.083,75. De AFM heeft de boete gematigd tot €3.879,56.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel