Z.W.F. Verzekeringen

Z.W.F. Verzekeringen

Below you will find information from the register financial service providers.

Statutory name Z.W.F. Verzekeringen
Trade name Z.W.F. Verzekeringen, Z.W.F. Verzekeringen
License number 12011590
Place of residence Zuider Kadijk 22, 1602HM, Enkhuizen
KvK 37087345

Financial service Product Date of entrance End date
Financial serviceAdviserenProductBetaalrekeningenDate of entrance01 sep 2008End date
Financial serviceAdviserenProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingenDate of entrance01 jul 2008End date
Financial serviceAdviserenProductElektronisch geldDate of entrance01 sep 2008End date
Financial serviceAdviserenProductHypothecair kredietDate of entrance18 aug 2006End date03 sep 2020
Financial serviceAdviserenProductInkomensverzekeringenDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceAdviserenProductSchadeverzekeringen particulierDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceAdviserenProductSchadeverzekeringen zakelijkDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceAdviserenProductSpaarrekeningenDate of entrance09 jul 2008End date
Financial serviceAdviserenProductVermogenDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceAdviserenProductZorgverzekeringenDate of entrance01 jan 2014End date

Applications

Financial service Product Date of entrance End date
Financial serviceBemiddelenProductBetaalrekeningenDate of entrance01 sep 2008End date
Financial serviceBemiddelenProductElektronisch geldDate of entrance01 sep 2008End date
Financial serviceBemiddelenProductHypothecair kredietDate of entrance18 aug 2006End date03 sep 2020
Financial serviceBemiddelenProductInkomensverzekeringenDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceBemiddelenProductSchadeverzekeringen particulierDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceBemiddelenProductSchadeverzekeringen zakelijkDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceBemiddelenProductSpaarrekeningenDate of entrance09 jul 2008End date
Financial serviceBemiddelenProductVermogenDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceBemiddelenProductZorgverzekeringenDate of entrance01 jan 2014End date

Policymakers

Name License number
NameL. zwolleLicense number12011590

Date last update: 08 February 2023