Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Ernst & Young Accountants LLP wegens invulling van de functie compliance officer in 2009 en rondt daarmee EY-onderzoek 2009 af

Maatregel

boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 november 2011 aan Ernst & Young Accountants LLP (EY) een bestuurlijke boete opgelegd van €217.810 omdat in de periode van 1 januari 2009 tot 15 februari 2010 de compliance officer onvoldoende heeft toegezien op de naleving van de bij of krachtens de artikelen 13 tot en met 24 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) gestelde regels.

EY heeft daarmee artikel 23, eerste lid, eerste volzin van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) niet nageleefd. Bovendien heeft de AFM geconstateerd dat EY niet tijdig een plaatsvervangend compliance officer heeft aangewezen toen de voorgaande plaatsvervangend compliance officer niet meer werkzaam was bij EY. Daarmee heeft EY artikel 23, eerste lid, tweede volzin overtreden.

In het onderzoek van de AFM is het volgende geconstateerd over de invulling door EY van de functie van compliance officer. Niet is gebleken dat de compliance officer alle werkzaamheden zoals neergelegd in zijn jaarplan ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Daar waar er besprekingen tussen de compliance officer en belangrijke afdelingen binnen EY hebben plaatsgevonden, is niet gebleken of, en zo ja, welke opvolging de compliance officer heeft gegeven aan hetgeen besproken is. Ook is niet gebleken dat de compliance officer werkzaamheden heeft verricht naar aanleiding van deze besprekingen.

De compliance officer heeft in zijn jaarplan voor 2009 geen concrete compliance issues dan wel risico’s benoemd of behandeld. Uit het onderzoek van de AFM is verder niet gebleken dat de compliance officer werkzaamheden heeft gepland dan wel uitgevoerd ten aanzien van concrete risico’s binnen EY, onderverdeeld naar bijvoorbeeld onderwerp, locatie, individuele externe accountants etc.

In de periode van 1 juli 2009 tot 15 februari 2010 was er geen plaatsvervangend compliance officer aangewezen binnen EY. Een plaatsvervangend compliance officer is van belang om toezicht te houden op de taken van de compliance officer wanneer belangenverstrengeling dreigt plaats te vinden. Naast zijn functie van compliance officer van EY, was deze persoon namelijk ook externe accountant. Vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid kan de compliance officer niet toezien op die werkzaamheden waarbij hij zelf betrokken is en zou de plaatsvervangend compliance officer zijn taken moeten overnemen.

Ernst & Young heeft aangegeven diverse maatregelen te hebben getroffen om de bevindingen te adresseren en verbeteringen door te voeren. Daarmee zal de compliance officer in de toekomst een meer proactieve en risicogerichte rol hebben. Ook zijn de procedures ter vastlegging van de werkzaamheden van de compliance officer en de periodieke besprekingen aangescherpt, is het aantal personen dat werkt binnen het compliance office uitgebreid en is de procedure met betrekking tot de benoeming van de plaatsvervangend compliance officer aangescherpt. Wij verwijzen hierbij naar het transparantieverslag van Ernst & Young over 2012 en 2011. Op basis van de bevindingen van de AFM en de wijze waarop EY daaraan opvolging heeft gegeven, wordt bijgedragen aan het beter functioneren van de functie van compliance officer binnen EY.

De hoogte van de boete is ingegeven door de eigen boetesystematiek van de Wta.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel