Terug

Provisieverbod beleggingsondernemingen - Uitzonderingen

Veelgestelde vragen over Provisieverbod beleggingsondernemingen - Uitzonderingen

Voor welke vergoedingen is het provisieverbod niet van toepassing?

Het provisieverbod is niet van toepassing op:

 • Provisies die rechtstreeks door de belegger worden verstrekt.
 • Provisies die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening of de dienstverlening mogelijk maken. Daarbij kan gedacht worden aan bewaarloon, afwikkelings- en beursvergoedingen, wettelijke heffingen of juridische kosten.
 • Provisies met betrekking tot beleggingsdienstverlening aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. 
 • Provisies met betrekking tot bestaande financiële instrumenten, niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (bijvoorbeeld gestructureerde producten).
 • Provisies die door de beleggingsonderneming worden betaald aan een verbonden agent. 
 • Bepaalde aanbrengvergoedingen.
 • Kleine relatiegeschenken.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2014: 168a BGfo e.v.

Stuur deze vraag door

Welke uitzonderingen gelden voor bestaande financiƫle instrumenten?

De uitzonderingsregeling is van toepassing op transacties in financiële instrumenten, niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die voor 1 januari 2014 zijn verricht, niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, en op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan gestructureerde producten. Voor producten waarin voor 1 januari 2014 een transactie is verricht, hoeft de beleggingsonderneming voor de belegger geen alternatief zonder distributievergoeding aan te bieden.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2014: art. 168a BGfo e.v.

Stuur deze vraag door

Waarom is deze uitzondering gemaakt?

Het is voor bestaande financiële instrumenten zoals gestructureerde producten vaak niet mogelijk deze over te zetten in vergelijkbare instrumenten zonder distributievergoeding. Veel van de financiële instrumenten hebben bovendien een vaste en vaak korte looptijd, waarbij de kosten bij aanschaf zijn genomen. Daarom is de verwachting dat voor de financiële producten binnen overzienbare tijd de transitie is gemaakt naar dienstverlening zonder distributievergoedingen.

Stuur deze vraag door

Waarom zijn professionele partijen uitgezonderd van het provisieverbod?

Professionele partijen worden geacht te beschikken over voldoende kennis en inzicht om beleggingsdienstverlening te doorgronden. Bovendien hebben ze voldoende tegenwicht om zelf een voor hen gunstig beloningsysteem in te richten. Een andere reden voor deze uitzondering is het internationale speelveld waarin professionele partijen zich bevinden. Doordat alleen in Nederland het provisieverbod van kracht is, zou het verbod de concurrentiepositie van Nederlandse beleggingsondernemingen te veel kunnen schaden.

Stuur deze vraag door

Wat is een professionele partij volgens het provisieverbod voor beleggingsondernemingen?

Onder professionele partijen verstaan we professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. Van deze groepen beleggers wordt verondersteld dat deze over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig in te kunnen schatten welke risico’s aan financiële instrumenten en beleggingsdiensten verbonden zijn. Daarom genieten deze beleggers een lager beschermingsniveau dan de beleggers.

Stuur deze vraag door

Hoe kan een belegger als professionele tegenpartij worden aangemerkt?

Een beleggingsonderneming kan een belegger onder voorwaarden aanmerken als professionele tegenpartij. De volgende voorwaarden zijn van kracht: 

 • De belegger doet een verzoek om als professionele belegger te worden aangemerkt.
 • De beleggingsonderneming voldoet aan dit verzoek als de belegger over voldoende kennis en ervaring beschikt. 
 • Voldoende kennis en ervaring wordt geacht aanwezig te zijn als – kort gezegd – aan twee van de drie criteria wordt voldaan:
  o Afgelopen jaar heeft de belegger per kwartaal gemiddeld tien transacties van significante omvang gedaan.
  o De portefeuille van de belegger is groter dan € 500.000.
  o De belegger heeft minimaal een jaar gewerkt in de financiële sector waarbij kennis van de beoogde dienst, activiteit of product vereist is of was.

Deze mogelijkheid is gefaciliteerd in art. 4:18c Wft.

Stuur deze vraag door

Waarom is het voor het provisieverbod relevant om te weten of een partij al dan niet professioneel is?

Het provisieverbod voor beleggingsdienstverlening geldt niet voor professionele partijen. Bij de beleggingsonderneming kan een prikkel bestaan om belegger aan te merken als professionele partijen omdat het provisieverbod dan niet van toepassing is.

Stuur deze vraag door

Wat vindt de AFM van het aanmerken van belegger als professionele tegenpartij?

Bij het beoordelen of een beleggingsonderneming de bepalingen voor het provisieverbod naleeft, betrekt de AFM de feitelijke werkelijkheid en kijkt zij door constructies heen die opgetuigd zijn om het provisieverbod te omzeilen. Zo ook in het geval een beleggingsonderneming (structureel) beleggers classificeert als professionele beleggers.

Stuur deze vraag door

Naar de letter van de wet mogen vanaf 1 januari 2014 geen provisies meer worden ontvangen of betaald door beleggingsondernemingen. Echter, de facturering en incassering van provisies over het vierde kwartaal van 2013 zal vaak plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2014. Mag dit?

De AFM is van mening dat het incasseren van de provisies over 2013 in Q1 van 2014 is toegestaan. Het provisieverbod beoogt provisies vanaf 1 januari 2014 uit te bannen en de incassering van de fee in Q1 van 2014 ziet op dienstverlening van voor 1 januari 2014. Overigens geldt dit alleen voor aanbrengvergoedingen en retourprovisies, want voor distributievergoedingen bestaat een overgangsregime tot 1 januari 2015.

Stuur deze vraag door