Terug

Provisie en beloning (fd) - provisieverbod geen sturende afspraken

Veelgestelde vragen over Provisie en beloning (fd) - provisieverbod geen sturende afspraken

Mogen zelfstandige adviseurs betalingen van verzekeraars ontvangen voor werkzaamheden in het kader van beheer van tweede pijler pensioenportefeuilles?

Dit is niet toegestaan onder het provisieverbod financiële dienstverlening. Zelfstandig adviseurs mogen geen betalingen ontvangen voor beheerwerkzaamheden zoals het in kaart brengen van fouten en onvolkomenheden in tweede pijler pensioendossiers, tenzij er sprake is van eerbiedigende werking. Verzekeraars mogen de betalingen niet verrichten. De betaling is niet toegestaan omdat de werkzaamheden kwalificeren als bemiddelen, namelijk als het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de overeenkomst.

Afspraken over het uitvoeren van dit type werkzaamheden die zijn gemaakt voor 1 januari 2013 vallen onder de eerbiedigende werking. Dit soort afspraken mogen na 1 januari 2013 niet meer worden gemaakt. Ook niet voor producten die werkgevers hebben afgesloten voor 1 januari 2013. Dit betekent dat de afspraken over provisie die aanbieders en zelfstandig adviseurs voor 1 januari 2013 hebben gemaakt na 1 januari 2013 niet kunnen worden aangepast of uitgebreid. De eerbiedigende werking eindigt als het tweede pijler pensioenproduct eindigt of er een nieuwe overeenkomst tot stand komt.

Zie voor meer informatie het rapport ‘Onderzoek naleving provisieverbod financiële dienstverlening’. 
Stuur deze vraag door

Mogen aanbieders afspraken met zelfstandig adviseurs maken over het inhuren van medewerkers van de zelfstandig adviseur, om werkzaamheden te verrichten in naam van de aanbieder?

Onder het provisieverbod is het niet toegestaan dat aanbieders met zelfstandig adviseurs afspraken maken over het inhuren van medewerkers van de zelfstandig adviseur, om uit naam van de aanbieder advies-, afsluit- en/of beheerwerkzaamheden te verrichten. De banden die hierdoor ontstaan tussen een aanbieder en een zelfstandig adviseur kunnen namelijk van invloed zijn op de dienstverlening van de zelfstandig adviseur aan zijn eigen klanten. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een prikkel bij de zelfstandig adviseur om producten van de aanbieder te adviseren die niet (voldoende) passen bij de klant.

Aanbieders kunnen personeel inhuren van detacheringsbureaus, die niet zelf onder hun eigen (handels)naam financiële diensten aan klanten (consumenten en cliënten in de zin van de Wft) verrichten. Deze bureaus hebben dus geen portefeuille met klanten aan wie ze financiële diensten verlenen.

Zie voor meer informatie het rapport ‘Onderzoek naleving provisieverbod financiële dienstverlening’.
Stuur deze vraag door

Mogen zusterorganisaties van zelfstandige adviseurs betalingen ontvangen van aanbieders?

Dat mag, als de zusterorganisaties diensten leveren die niet zien op advies- en bemiddelingswerkzaamheden. Echter, hoewel de aanbieder geen betalingen doet aan de zelfstandig adviseur, merkt de AFM op dat dergelijke afspraken en betalingen een risico op belangenconflicten met zich brengen bij de zelfstandig adviseur. De zelfstandig adviseur maakt namelijk onderdeel uit van dezelfde groep als de zusterorganisatie. De betalingen kunnen ertoe leiden dat de zelfstandig adviseur een voorkeur heeft om producten te adviseren en bemiddelen van de aanbieder die activiteiten laat verrichten door de zusteronderneming. Dan kan er sprake zijn van sturing in de dienstverlening aan de klant.

Om deze reden dienen zelfstandig adviseurs en aanbieders waarborgen in te bouwen om deze belangenconflicten te voorkomen.

Zie voor meer informatie het rapport ‘Onderzoek naleving provisieverbod financiële dienstverlening’. Hierin is ook informatie opgenomen over mogelijke waarborgen.
Stuur deze vraag door

Mag de zelfstandig adviseur betalingen ontvangen van een aanbieder voor productontwikkeling voor brancheorganisaties?

Een betaling van de aanbieder van het product aan de zelfstandig adviseur of zusterorganisatie voor deze werkzaamheden is in strijd met het doel en de strekking van het provisieverbod. De klant, in dit geval de brancheorganisatie, moet immers rechtstreeks betalen voor financiële dienstverlening. De zelfstandig adviseur of zusterorganisatie verricht haar werkzaamheden in het kader van productontwikkeling voor de brancheorganisatie. De zelfstandig adviseur of diens zusterorganisatie moet de fee in rekening brengen bij de brancheorganisatie als het gaat om producten onder het provisieverbod.

Zie voor meer informatie het rapport ‘Onderzoek naleving provisieverbod financiële dienstverlening’. Stuur deze vraag door

Mogen aanbieders softwareleveranciers betalen voor opname van hun producten in de software?

Nee, de betaling van een aanbieder aan een softwareleverancier voor de opname van haar producten in de advies- en/of vergelijkingstools is in strijd met het doel en de strekking van het provisieverbod en is daarom niet toegestaan.

Aanbieders mogen derden, in dit geval softwareleveranciers, niet betalen voor het opnemen van haar producten in advies- en/of vergelijkingstools, omdat het gebruik van advies- en/of vergelijkingstools onlosmakelijk verbonden is met het adviseren over of het bemiddelen in impactvolle producten. Een aanbieder die niet betaalt aan de softwareleverancier, wordt niet opgenomen in de advies- en/of vergelijkingstools. Daarmee loopt de aanbieder het risico dat zelfstandig adviseurs haar producten niet meenemen in de vergelijking. De betaling van de aanbieder aan de softwareleverancier kan om deze reden invloed hebben op de uitkomst van het advies van een zelfstandig adviseur. Dergelijke betalingen brengen daarom een risico op sturing met zich mee.

Aanbieders mogen softwareleveranciers wel betalen voor andere diensten, zoals voor het onderhoud van de systemen van de aanbieder of voor het gebruik van de software door de aanbieder.

Zie voor meer informatie het rapport ‘Onderzoek naleving provisieverbod financiële dienstverlening’.
Stuur deze vraag door

Mag een adviseur/bemiddelaar vergoedingen van aanbieders ontvangen?

Nee. Een adviseur/bemiddelaar mag geen beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, ontvangen van een aanbieder voor het bemiddelen in of adviseren van financiële producten die onder het provisieverbod vallen. Uitzondering hierop zijn vergoedingen van een aanbieder aan een adviseur/bemiddelaar die noodzakelijk zijn om de dienstverlening mogelijk te maken.

Stuur deze vraag door

Is een vergoeding van een aanbieder aan een adviseur/bemiddelaar die noodzakelijk is om de dienstverlening mogelijk te maken, zoals een offertesysteem, toegestaan?

Ja, dit valt onder een uitzondering op het provisieverbod. Een aanbieder mag een vergoeding aan een adviseur/bemiddelaar geven als die noodzakelijk is om de financiële dienstverlening voor de klant mogelijk te maken.

Een voorbeeld van een vergoeding die de dienstverlening mogelijk maakt, is het beschikbaar stellen van een offertesysteem of het geven van productinformatie. Deze vormen van vergoeding door de aanbieder aan de adviseur/bemiddelaar zijn als uitzondering op het provisieverbod toegestaan. De uitzondering moet beperkt worden opgevat. Adviessoftware valt bijvoorbeeld niet onder de uitzondering.

Stuur deze vraag door

Mag een aanbieder een bemiddelaar een vergoeding geven voor uitbestede werkzaamheden?

Nee, een aanbieder mag een bemiddelaar geen vergoeding geven voor uitbestede werkzaamheden. Advies- of bemiddelingswerkzaamheden voor financiële producten die onder het provisieverbod vallen, kunnen niet worden uitbesteed aan een bemiddelaar.

De banden die door uitbesteding ontstaan tussen een aanbieder en een bemiddelaar kunnen namelijk van invloed zijn op de dienstverlening aan een klant door de bemiddelaar. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een prikkel bij de bemiddelaar om producten van de aanbieder te verkopen die niet (voldoende) passen bij de klant. Voor serviceorganisaties bestaat een uitzondering op deze regel, zij kunnen mogelijk een ontheffing krijgen van het provisieverbod.

Stuur deze vraag door

Kunnen serviceorganisaties een ontheffing krijgen voor het provisieverbod?

Ja. Een serviceorganisatie (ook wel ‘servicer’ genoemd) met een bemiddelingsvergunning van de AFM kan, als zij aan strikte voorwaarden voldoet, een ontheffing van het provisieverbod krijgen.

De overige wettelijke bepalingen blijven van toepassing. De voorwaarden die in het algemeen gelden voor het verlenen van een ontheffing vindt u in het document Interpretatie ontheffingsmogelijkheid service-organisaties.

Stuur deze vraag door

Heeft een aanbieder een ontheffing nodig voor samenwerking met serviceorganisaties?

Nee. Wanneer de serviceorganisatie een ontheffing heeft voor het provisieverbod, hoeft de aanbieder zelf geen ontheffing aan te vragen. De aanbieder kan op basis van de ontheffing van de serviceorganisatie een passende beloning verstrekken aan deze serviceorganisatie voor de activiteiten die zij verricht voor de aanbieder.

Van de aanbieder wordt verwacht dat deze periodiek controleert of de serviceorganisatie over de juiste ontheffing beschikt. Zie hiervoor het Overzicht door de AFM verleende ontheffingen van het provisieverbod.

Stuur deze vraag door

Mag een aanbieder giften doen aan adviseurs/bemiddelaars in het kader van relatiebeheer?

Het provisieverbod kent een uitzondering voor relatiegeschenken. Een aanbieder mag per kalenderjaar voor maximaal €100 aan een adviseur/bemiddelaar schenken. De adviseur/bemiddelaar mag van meerdere aanbieders giften ontvangen tot dit bedrag. Stuur deze vraag door

Mag een aanbieder met de adviseur/bemiddelaar afspraken maken over de productprijs als gevolg van een bepaalde advieskwaliteit of hoog inkoopvolume?

Onderhandelen in het belang van de klant over productkortingen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Stevige onderhandeling in het voordeel van de klant is namelijk wat de klant mag verwachten van zijn adviseur/bemiddelaar.

Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

Voorwaarde 1

Aan de productprijzen mogen geen aanvullende eisen worden gesteld door een aanbieder, zoals een minimale productie of een bepaalde advieskwaliteit bij de adviseur/bemiddelaar. Dit soort aanvullende eisen aan productkortingen leveren namelijk sturingsmogelijkheden op in de advisering aan de klant. Er kan bijvoorbeeld een prikkel ontstaan tot advisering van een bepaalde aanbieder wanneer korting is verbonden aan een minimale productie. Dit kan leiden tot een advies dat minder passend is voor de klant.

Voorwaarde 2

De productkorting mag geen directe relatie hebben met de prijs van de dienst die de adviseur/bemiddelaar levert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de hoogte van een productkorting gelijk wordt gemaakt aan de kosten van een serviceabonnement dat verplicht moet worden afgenomen door de klant om in aanmerking te komen voor de productkorting.

Stuur deze vraag door

Mag een aanbieder of gevolmachtigd agent de advieskosten namens een onafhankelijke adviseur of bemiddelaar innen?

Nee, inning van advieskosten van de onafhankelijke adviseur door de aanbieder – betaald of onbetaald – is in strijd met het provisieverbod. Hetzelfde geldt voor inning door de gevolmachtigde agent, omdat deze voor aanbieders activiteiten uitvoert en daarmee optreedt als verlengstuk van de aanbieder. Dit geldt ook voor betalingsconstructies waarbij klanten de advies- of bemiddelingskosten van de onafhankelijke adviseur/bemiddelaar via een opslag op de rente of premie van het product aan de aanbieder betalen.

De provisieregels schrijven immers voor dat de klant de adviseur of bemiddelaar rechtstreeks voor zijn diensten betaalt. De inning van advies- en bemiddelingskosten door de aanbieder leidt tot een betaling via de aanbieder richting de adviseur of bemiddelaar. Overschrijvingen door aanbieders in het kader van betaalrekeningen valt hier uiteraard niet onder.

Als een aanbieder of gevolmachtigde agent de incasso van advies- en bemiddelingskosten voor de adviseur verzorgt, dan blijft er een intensieve relatie tussen de aanbieder en de adviseur bestaan. Daarmee worden sturingsmogelijkheden in de adviesketen in stand gehouden.Stuur deze vraag door

Mag een adviseur/bemiddelaar een vergoeding van een aanbieder ontvangen voor een efficiƫnte processtroom, het herstellen van fouten of het verrichten van andere administratieve taken?

Nee. Een adviseur/bemiddelaar mag geen vergoeding van een aanbieder ontvangen voor efficiënte processtroom, het herstellen van fouten of het verrichten van andere administratieve taken.

Deze vergoedingen zijn een beloning van werkzaamheden verbonden aan advisering en/of bemiddeling, en gelden dus als provisie. Daarmee vallen deze beloningen onder het provisieverbod en zijn daarom verboden.

Wel kan een serviceorganisatie (ook wel ‘servicer’ genoemd) met een bemiddelingsvergunning van de AFM, als zij aan strikte voorwaarden voldoet, voor bepaalde activiteiten een ontheffing van het provisieverbod krijgen.

Stuur deze vraag door

Bestaat er een procedure voor het terugvorderen van herstelkosten door fouten bij verzekeraars?

Ja, hiervoor bestaat een standaardprocedure. Verzekeraars hebben voor het herstellen van fouten een procedure geïntroduceerd waarmee de klant de kosten die door de bemiddelaar zijn gemaakt voor het herstel van fouten kan terugvorderen van de verzekeraar.

Meer informatie kunt u vinden in het document Herstelkostenregeling provisieverbod op de website verzekeraars.nl.
 

Stuur deze vraag door

Mogen aanbieders marketingvergoedingen betalen aan zelfstandig adviseurs?

Nee, het betalen van een marketingvergoeding voor reclame-uitingen, zoals een productbanner of een advertentie, door aanbieders van producten onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners creëert een economische afhankelijkheid. Dit kan ertoe leiden dat de adviseur/bemiddelaar wordt beïnvloed in zijn dienstverlening.

Als een adviseur adviseert en/of bemiddelt in hypotheken van de aanbieder, dan mag de aanbieder de adviseur niet betalen om voor de aanbieder reclame te maken voor hypotheken of om productvoorlichting te geven over hypotheken van de aanbieder. Deze vergoeding heeft betrekking op advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van de adviseur/bemiddelaar. De AFM kijkt door constructies heen die het provisieverbod beogen te ontduiken. Het maakt dus geen verschil of de betaling rechtstreeks of middellijk verloopt, bijvoorbeeld via een gelieerde onderneming.

Stuur deze vraag door