Terug

Is er een apart model voor de financiële bijsluiter van garantieproducten als dit garantieproduct een complex product is in de zin van artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft?

Nee. Voor deze garantieproducten is geen apart model opgenomen. De FB-modellen en -regelgeving zijn op dit moment nog niet volledig geschikt voor het weergeven van een garantie-element van een complex product. De huidige FB-modellen en -regelgeving zullen worden aangepast, waarna het garantie-element van complexe producten op een uniforme wijze in de financiële bijsluiter kan worden verwerkt.

Tot het moment van aanpassing van de FB-modellen, zijn er door de AFM richtlijnen opgesteld voor het tijdelijk verwerken van een garantie-element van een product in een financiële bijsluiter:

  1. Voor een complex product met garantie op einddatum is het niet wenselijk om het garantiebedrag te verwerken in de grafiek behorende bij een waardevermeerdering van de belegging van 4%, en in de grafiek behorende bij een pessimistische voorspelling. Door de huidige opzet van de grafieken (en de lijn tussen twee punten) zou een opbrengst op einddatum op basis van het garantiebedrag namelijk de indruk kunnen wekken dat ook tussentijds recht bestaat op een hogere uitkering. Deze indruk is niet terecht in het geval dat er sprake is van alleen een garantie op einddatum.
  2. Voor een complex product met garantie op einddatum staat de AFM het toe dat in het onderdeel “Wat zijn de kosten?” de opbrengst wordt weergegeven die is berekend op basis van de garantie op einddatum.

Concreet voorstel voor verwerking in de financiële bijsluiter:

Onderdeel “Wat zijn de kosten?”, het bedrag in de kolom “Wat u overhoudt” gelijkstellen aan de garantie-uitkering.
Indien er sprake is van een garantie op einddatum wordt op tijdstip 3 (gehele looptijd) het bedrag onder “Wat u overhoudt” gelijkgesteld aan de garantie-uitkering.

Door middel van het aanpassen van het component overige kosten in de kolom “Uw kosten”.
Om de berekening in het onderdeel “Wat zijn de kosten?” kloppend te krijgen, kan de kostencomponent zodanig worden vastgesteld dat de extra uitkering in verband met de garantie als het ware als negatieve kosten worden meegenomen in de optelling. Het rendement in de kolom “Rendement” blijft het rendement dat is berekend op basis van een waardevermeerding van de belegging van 4%.

Niet verwerken van de garantie-uitkering in de grafiek met de opbrengst bij een voorspelling op basis van een waardevermeerdering van de belegging van 4%.
Gezien het feit dat verwerking van de garantie-uitkering in de grafiek een verkeerde indruk geeft over de uitkeringen bij eerdere beëindiging, is het niet toegestaan om in de grafiek de garantie-uitkering te verwerken.Naar alle veelgestelde vragen