Terug

Is het inschakelen van (sub)custodians, voor de (sub)bewaring van tegoeden van cliënten, aan te merken als uitbesteding in de zin van de MiFID en behoeven de contracten met (sub)custodians in dat verband aanpassing?

Het inschakelen van (sub)custodians wordt niet gezien als uitbesteding in de zin van de Wft.

In artikel 1:1 Wft is uitbesteden gedefinieerd als het door een financiële onderneming verlenen van een opdracht aan een derde tot het ten behoeve van die financiële onderneming verrichten van werkzaamheden: 

  1. die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefenen van haar bedrijf of het verlenen van financiële diensten; of
  2. die deel uitmaken van de wezenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning daarvan. 

Als een onderneming gebruik maakt van een derde voor de uitvoering van bepaalde processen of activiteiten, die geen deel uitmaken van de diensten die de onderneming aan haar cliënten aanbiedt en ook geen deel uitmaken van de processen die deze diensten ondersteunen, is er geen sprake van uitbesteding in de zin van de Wft. Hieronder vallen naar de mening van de AFM tevens de activiteiten van een (sub)custodian.Naar alle veelgestelde vragen