Terug

Adv. & bem. - Vakbekwaamheid

Veelgestelde vragen voor Adv. & bem. - Vakbekwaamheid

Hoe zorgt u ervoor dat er voldoende vakbekwaamheid is in uw organisatie?

Naast uw adviseurs moeten al uw andere klantmedewerkers vakbekwame dienstverlening bieden aan klanten. U zorgt hiervoor via uw bedrijfsvoering. De manier waarop u de vakbekwaamheid via de bedrijfsvoering organiseert hangt af van de werkzaamheden die uw klantmedewerkers verrichten en de manier waarop uw onderneming is ingericht.

Stuur deze vraag door

Wat betekent het nieuwe regime voor bestaande adviseurs?

Adviseurs die op 31 december 2013 beschikken over alle relevante diploma’s en vanaf 1 januari 2014 voor een beroepskwalificatie willen kwalificeren, moeten vóór 1 januari 2017 een PEplus-examen doen. Dit examen moet voor elke gewenste beroepskwalificatie succesvol worden afgelegd. Bij erkende exameninstituten kunnen vervolgens ‘oude’ Wft-(deel)diploma’s (of daaraan gelijkgestelde diploma’s) worden omgewisseld naar ‘nieuwe’ Wft-diploma’s 2014. Hierbij zijn tussentijds behaalde PE-certificaten van belang.

Adviseurs die op 31 december 2013 niet beschikten over de voor hen relevante Wft-diploma’s, doordat zij werkten onder het zogeheten ‘bedrijfsvoeringsmodel’ of het model van ‘feitelijk leidinggevenden’ en als adviseur werkzaam willen blijven, dienen zelf nieuwe Wft-diploma’s te behalen. Zij kunnen dit echter niet doen via een PEplus-examen. Deze groep van adviseurs heeft tot 1 januari 2017 de tijd om de voor hen relevante examens nieuwe stijl af te leggen. Een andere mogelijkheid voor deze groep om in aanmerking te komen voor de nieuwe beroepskwalificaties is het starten van een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties).

Stuur deze vraag door

Wat kan ik doen als ik mijn diploma of een van mijn Wft PE-certificaten kwijt ben?

Als u uw diploma of een van uw Wft PE-certificaten niet meer kunt vinden, maar nog wel weet bij welk instituut u het destijds heeft gehaald, dan kunt u zich het beste wenden tot dat instituut en dit voorleggen. Stuur deze vraag door

Welke diploma’s heb ik nodig?

Voor vragen over de nieuwe modulestructuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk kunt u terecht op de op de website van het CDFD. Met vragen over individuele Wft-diploma’s kunt u terecht bij de erkende exameninstituten en opleidingsinstituten. Heeft u een algemene vraag over de diploma-eisen, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM.

Stuur deze vraag door

Moet ik mijn nieuwe Wft-diploma’s naar de AFM opsturen?

Nee, u hoeft uw diploma's niet op te sturen. Als de AFM uw diploma's wil controleren zal zij contact met u opnemen. U hoeft pas op dat moment de diploma's op te sturen.

Stuur deze vraag door

Wat zijn klantmedewerkers?

Dit zijn medewerkers binnen een financiële onderneming die inhoudelijk contact met klanten hebben. Daartoe behoren in ieder geval de medewerkers die klanten adviseren over een financieel product, zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten. Maar ook medewerkers die een klant informeren over bijvoorbeeld de samenstelling of de werking van een financieel product zijn klantmedewerkers. Het is hierbij niet vereist dat zij ook daadwerkelijk adviseren. De telefoniste die klanten uitsluitend telefonisch doorverwijst naar een bepaalde afdeling valt hier niet onder. Stuur deze vraag door

Hoe zorg ik dat mijn klantmedewerkers permanent actueel vakbekwaam zijn?

Uw onderneming moet ervoor zorgen dat klantmedewerkers permanent actueel vakbekwaam zijn. Dit betekent dat klantmedewerkers altijd vakbekwaam zijn en dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. Adviseurs bij financiële dienstverleners hebben nu al de verplichting dat zij goed op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen. Zie ook de uitleg van regels en informatie over het inrichten en vastleggen van vakbekwaamheid in uw bedrijfsvoering.

Stuur deze vraag door

Valt mijn onderneming binnen het overgangsregime?

Beschikt uw onderneming op 31 december 2013 over een vergunning en voldoet uw onderneming aan de huidige vakbekwaamheidseisen? Dan valt uw onderneming binnen het overgangsregime.  Uw onderneming heeft tot 1 januari 2017 de tijd, om ervoor te zorgen dat alle adviseurs over de voor hen relevante Wft-diploma’s beschikken. Per 1 januari 2014 moet al wel de vakbekwaamheid voor alle klantmedewerkers via de bedrijfsvoering georganiseerd zijn.

Stuur deze vraag door

Geldt er een overgangsregime voor aangesloten ondernemingen?

Ja, er geldt een overgangsregime voor aangesloten ondernemingen zolang zij aangemeld blijven bij de collectieve vergunninghouder.

Om in aanmerking te komen voor een overgangsregime moet de financiële dienstverlener over een vergunning beschikken. Anders dan bij een verbonden bemiddelaar, strekt de vergunning van de collectieve vergunninghouder mede ten behoeve van de aangesloten onderneming. De aangesloten onderneming kan voor het overgangsregime dan ook gelijk gesteld worden aan de collectieve vergunninghouder.
Een aangesloten onderneming komt in aanmerking voor een overgangsregime als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Als de aangesloten onderneming op 31 december 2013 is aangemeld bij een collectieve vergunninghouder en voldoet aan de vakbekwaamheidseisen, dan geldt het overgangsregime tot 1 januari 2017.
  2. Als de aangesloten onderneming tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 wordt aangemeld bij een collectieve vergunninghouder, dan heeft de aangesloten onderneming tot en met 30 juni 2014 de tijd om aan de nieuwe vakbekwaamheideisen te voldoen.

Een aangesloten onderneming komt in aanmerking voor een overgangsregime zolang de aangesloten onderneming is aangemeld bij de collectieve vergunninghouder. Wanneer de aangesloten onderneming wordt afgemeld, vervalt de aanspraak op het overgangsregime. Immers, de vergunning op basis waarvan de aangesloten onderneming aanspraak kon maken op het overgangsregime strekt niet langer ten behoeve van de aangesloten onderneming.

Stuur deze vraag door

Geldt er een overgangstermijn voor verbonden bemiddelaars?

Strikt genomen is er geen overgangstermijn voor verbonden bemiddelaars. Om in aanmerking te komen voor een overgangstermijn moet de financiële dienstverlener immers over een vergunning beschikken. Verbonden bemiddelaars beschikken meestal niet over een zelfstandige vergunning. Een verbonden bemiddelaar kan toch in aanmerking komen voor een overgangstermijn als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  1. Als een verbonden bemiddelaar uiterlijk op 31 december 2013 door de aanbieders bij de AFM is aangemeld en voldoet aan de vakbekwaamheidseisen, dan geldt de overgangstermijn tot en met 1 januari 2017.

  2. Als een verbonden bemiddelaar tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 door de aanbieder wordt aangemeld bij de AFM, dan heeft deze tot 1 juli 2014 de tijd om aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen te voldoen.

Als een verbonden bemiddelaar in aanmerking komt voor een overgangstermijn, dan staat het hem vrij om van aanbieder te wisselen, mits de vakbekwaamheid goed geregeld is. Hierdoor kan de verbonden bemiddelaar in het belang van de klant in een ander product van een andere aanbieder gaan bemiddelen.

Stuur deze vraag door

Wat is een PEplus-examen?

Een PE-plus examen is een verkort examen dat huidige diplomahouders moeten halen om hun huidige geldige Wft-diploma om te kunnen zetten naar een nieuw Wft-diploma. In dit PEplus-examen worden alleen relevante actualiteiten, vaardigheden en competenties getoetst. U kunt dit vergelijken met het behalen van eerdere Wft-PE-certicaten, met het verschil dat u nu een centraal opgestelde toets moet afleggen. Dit betekent dat u de oude stof niet opnieuw tot u hoeft te nemen of zaken opnieuw moet doen. U bent immers eerder op uw vakkennis getoetst en heeft dit met Wft PE-certificaten bijgehouden. Door het behalen van dit PEplus-examen toont u aan dat uw kennis en vaardigheden actueel zijn.

Stuur deze vraag door

Mag ik ook een PEplus-examen doen als ik niet werk in de financiële dienstverlening?

Ja, dat mag als u op 31 december 2013 beschikte over een of meer geldige Wft diploma’s. U heeft dan tot 1 januari 2017 de tijd om door middel van een PEplus-examen een nieuw Wft diploma te halen voor uw beroepskwalificatie. U bent om PEplus-examen te mogen doen dus niet verplicht om werkzaam te zijn in de financiële dienstverlening.

Neem voor meer informatie over de geldigheid van uw diploma en het PEplus-examen contact op met een van de door het CDFD erkende exameninstituten.

Stuur deze vraag door

Is er een stappenplan voor de nieuwe vakbekwaamheidseisen beschikbaar?

De AFM heeft voor u twee stappenplannen (onderneming met en zonder medewerkers) opgesteld om u te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Aan de hand van deze stappenplannen kunt u er voor zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. De stappenplannen helpen u om de nieuwe vakbekwaamheidseisen binnen uw onderneming in te voeren.

 

Stuur deze vraag door

Welke invloed hebben de nieuwe vakbekwaamheidseisen op het vergunningregister?

De AFM heeft vergunninghouders in januari 2014 een brief gestuurd over de aanpassing van uw vergunning in het vergunningregister. In deze brief staat precies uitgelegd wat in het register gaat veranderen en welke stappen u eventueel moet nemen. De aanpassingen van het register vinden om een aantal redenen plaats. Ten eerste omdat vanaf 1 januari 2014 een aantal productdienstcombinaties, zoals levensverzekeringen en schadeverzekeringen, van naam veranderen of worden opgesplitst. Ten tweede omdat u een extra registratie voor adviseren krijgt als u een bemiddelingsvergunning heeft. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de werkzaamheden die u op dit moment met uw vergunning verricht.

Stuur deze vraag door

Voor wie geldt de diplomaplicht?

De diplomaplicht geldt voor klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren. Hier is sprake van als een medewerker klanten adviseert over financiële producten zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten.

Stuur deze vraag door

Waar kan ik terecht met vragen over de verschillende Wft-diploma’s?

Meer informatie over de nieuwe modulestructuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk vindt u op de website van het CDFD. Met vragen over individuele Wft-diploma’s kunt u terecht bij de erkende exameninstituten en opleidingsinstituten. Heeft u een algemene vraag over de diploma-eisen, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM. Het Ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis).

Stuur deze vraag door