Terug

Wat houdt de geschiktheidstoets in?

Een beleggingsonderneming dient bij het verlenen van advies in beleggingsfondsen de nodige informatie in te winnen over de cliënt om de cliënt de voor hem geschikte transactie te kunnen aanbevelen.
De geschiktheidstoets is een term die komt uit de MiFID en houdt in dat de beleggingsonderneming bij haar advies rekening houdt met de ingewonnen informatie.

Een geschiktheidstoets geeft uitsluitsel in hoeverre het advies voldoet aan de volgende criteria:

  1. Het advies voldoet aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt, deze informatie bevat gegevens over de duur van de periode waarin de cliënt de belegging wenst aan te houden, de risicobereidheid van de cliënt en de beleggingsdoelstelling.
  2. De cliënt kan alle met het advies samenhangende beleggingsrisico’s financieel dragen, deze informatie bevat gegevens over de bron en omvang van de periodieke inkomsten en het vermogen en de financiële verplichting van de cliënt. 
  3. De cliënt kan, gelet op diens ervaring en kennis, de risico’s van het advies begrijpen, gelet op de bekendheid van de cliënt met het financiële instrument, de aard, volume en frequentie van de transacties in financiële instrumenten en het niveau van opleiding en beroep van de cliënt.


Naar alle veelgestelde vragen