Terug

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de heffing die de AFM mij oplegt?

De heffing die een instelling ontvangt van de AFM is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Iedere belanghebbende kan tegen het besluit, om de heffing op te leggen, bezwaar aantekenen door binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift te richten aan:

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Als het bezwaar zich richt tot het deel van de heffing dat de Nederlandsche Bank u in rekening brengt, dan moet u uw bezwaarschrift richten aan:
De Nederlandsche Bank N.V.
Divisie Juridische Zaken
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Voor de goede orde merken wij op dat het maken van bezwaar tegen de heffing geen schorsende werking heeft en de betalingsverplichting dus van kracht blijft.Naar alle veelgestelde vragen