Terug

Wat zijn de vereisten ten aanzien van vakbekwaamheid van een medewerker (niet de feitelijk leider) die werkzaam is in Caribisch Nederland?

In de wetgeving staat het volgende opgenomen:

In artikel 3:11 Wfm BES staat dat een financiële instelling zorg draagt voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers en van andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het aanbieden van die producten of het verlenen van die diensten. Hiertoe beschikt in ieder geval een zodanig aantal feitelijk leidinggevenden van de onderneming over voldoende vakbekwaamheid, dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de consument of cliënt kan worden gewaarborgd.

Dit is verder uitgewerkt in artikel 3:27 Besluit financiële markten BES (Bfm BES), werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming rechtstreeks bezighouden met het aanbieden van financiële producten of het verlenen van financiële diensten, beschikken over voldoende door een financiële onderneming of derde verzorgde relevante opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring.

In artikel 3:29 Bfm BES is opgenomen dat een bemiddelaar in schadeverzekeringen of levensverzekeringen er zorg voor draagt dat degenen die de feitelijke leiding hebben over een vestiging van zijn bedrijf allen beschikken over een diploma dat in gevolge 3:4 is aangewezen voor de bemiddeling in schadeverzekeringen onderscheidelijk levensverzekeringen.

Op dit punt zijn er twee mogelijkheden:
Iedere medewerker die inhoudelijk contact heeft met de klant heeft een diploma, waarmee wordt voldaan aan artikel 3:27 Bfm BES;

Een zodanig aantal feitelijk leidinggevenden beschikt over een diploma dat de kwaliteit van de financiële dienstverlening aan de klant kan worden gewaarborgd. De AFM gaat er daarbij van uit de vakbekwaamheid van de adviezen van medewerkers die niet voldoen aan de vakbekwaamheidseisen is geborgd door het zichtbaar controleren van de adviezen door de feitelijk leidinggevenden.Naar alle veelgestelde vragen