Terug

Caribisch Nederland - Wetgeving

De veelgestelde vragen over Caribisch Nederland zijn verdeeld in onderstaande categorieën.

 

Veelgestelde vragen voor Caribisch Nederland - Wetgeving

Is artikel 3:5 van het Besluit Wfm BES van toepassing op assurantiebemiddelaars?

Artikel 3:5 Bfm BES regelt dat het dagelijks beleid van een instelling moet worden bepaald door tenminste twee personen. Deze bepaling is niet van toepassing op assurantiebemiddelaars. Wel wijzen wij u er op dat kredietinstellingen en verzekeraars die bemiddelen in verzekeringsproducten wel aan het eerste en tweede lid van artikel 3:5 Bfm BES moeten voldoen.

Stuur deze vraag door

Welke overgangstermijn geldt voor de Wfm BES?

Instellingen die voor 1 juli 2012 actief waren in Caribisch Nederland vallen in sommige gevallen onder een overgangsregime. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 10 van de Wfm BES en hoofdstuk 4 van de Rfm BES.

Stuur deze vraag door

Op dit moment ben ik subagent van een tussenpersoon. Wat gaat er met de Wfm BES voor mij veranderen?

In de Wet financiële markten BES (Wfm BES) staat de term subagent niet opgenomen. Wat wel in de Wfm BES is opgenomen is een vergunningplicht bij advisering over of bemiddeling van financiële producten. 

De subagent zal dus onder de Wfm BES een zelfstandige vergunning moeten aanvragen. Verzekeraars mogen vanaf inwerkingtreding van de Wfm BES geen zaken meer doen met tussenpersonen die niet in het register van de Autoriteit Financiële Markten staan.

Stuur deze vraag door

Op dit moment ben ik gevolmachtigd agent. Wat gaat er met de Wfm BES voor mij veranderen?

In de Wet financiële markten BES (Wfm BES) is de term gevolmachtigd agent opgenomen. Voor de gevolmachtigd agent geldt vanaf inwerkingtreding van de Wfm BES een vergunningplicht. 

Verzekeraars mogen vanaf inwerkingtreding van de Wfm BES geen zaken meer doen met gevolmachtigde agenten die niet in het register van de Autoriteit Financiële Markten staan.

Stuur deze vraag door

Gaan er verschillende regels gelden voor Caribisch Nederland en Curaçao en Sint Maarten?

Met ingang van 1 juli 2012 zijn er in Caribisch Nederland nieuwe regels. Deze regels zullen veel gaan afwijken van de regels in Curaçao en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat Curaçao en Sint Maarten gelijkwaardige regels voor het gedragstoezicht in de toekomst gaan introduceren. Op die manier blijft er een level playing field.

Stuur deze vraag door

In welke kredietreclames moet een krediettabel worden opgenomen?

De verplichting om in bepaalde kredietreclames een krediettabel op te nemen volgt uit de artikelen 7:3 en 7:4 van het Besluit financiële markten BES (Bfm BES). 

Hierin staat onder meer dat een krediettabel opgenomen moet worden wanneer in een reclame-uiting over krediet mededelingen gedaan worden over het kostenaspect van een krediet, zoals de maand- of termijnlast of de te betalen rente. 

Hieronder is een voorbeeld opgenomen van de wijze waarop een krediettabel kan worden vormgegeven:

Stuur deze vraag door

Welke (precontractuele) informatie moet verstrekt worden bij krediet?

In hoofdstuk 5 van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en in hoofdstuk 7 van het Besluit financiële markten BES (Bfm BES) zijn regels opgenomen betreffende de te verstrekken informatie. 

Artikel 7:6 van de Bfm BES bevat specifieke bepalingen betreffende de precontractuele informatie die een kredietaanbieder dient te verstrekken. Hieronder is een format opgenomen dat gebruikt zou kunnen worden bij het opstellen van de precontractuele informatie.

Stuur deze vraag door

Hoe worden beleggers geïnformeerd over eventuele wijzigingen en nieuws?

Beleggers kunnen recente informatie halen van de websites van de AFM, DNB en het ministerie van Financiën.

Stuur deze vraag door

Hoe moeten wijzigingen in de feitelijk leider van een assurantiebemiddelaar doorgegeven worden?

Bij inwerkingtreding van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) per 1 juli 2012 hoeven feitelijk leidinggevenden alleen bij de vergunningaanvraag te worden aangemeld. 

Als de AFM daarom vraagt moet de assurantiebemiddelaar wel kunnen aantonen dat de feitelijk leidinggevende alle relevante diploma’s heeft.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de vereisten ten aanzien van vakbekwaamheid van een medewerker (niet de feitelijk leider) die werkzaam is in Caribisch Nederland?

In de wetgeving staat het volgende opgenomen:

In artikel 3:11 Wfm BES staat dat een financiële instelling zorg draagt voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers en van andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het aanbieden van die producten of het verlenen van die diensten. Hiertoe beschikt in ieder geval een zodanig aantal feitelijk leidinggevenden van de onderneming over voldoende vakbekwaamheid, dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de consument of cliënt kan worden gewaarborgd.

Dit is verder uitgewerkt in artikel 3:27 Besluit financiële markten BES (Bfm BES), werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming rechtstreeks bezighouden met het aanbieden van financiële producten of het verlenen van financiële diensten, beschikken over voldoende door een financiële onderneming of derde verzorgde relevante opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring.

In artikel 3:29 Bfm BES is opgenomen dat een bemiddelaar in schadeverzekeringen of levensverzekeringen er zorg voor draagt dat degenen die de feitelijke leiding hebben over een vestiging van zijn bedrijf allen beschikken over een diploma dat in gevolge 3:4 is aangewezen voor de bemiddeling in schadeverzekeringen onderscheidelijk levensverzekeringen.

Op dit punt zijn er twee mogelijkheden:
Iedere medewerker die inhoudelijk contact heeft met de klant heeft een diploma, waarmee wordt voldaan aan artikel 3:27 Bfm BES;

Een zodanig aantal feitelijk leidinggevenden beschikt over een diploma dat de kwaliteit van de financiële dienstverlening aan de klant kan worden gewaarborgd. De AFM gaat er daarbij van uit de vakbekwaamheid van de adviezen van medewerkers die niet voldoen aan de vakbekwaamheidseisen is geborgd door het zichtbaar controleren van de adviezen door de feitelijk leidinggevenden.

Stuur deze vraag door

Bestaan er verschillen in de vakbekwaamheidseisen tussen complexe en minder complexe producten?

Ten aanzien van de vakbekwaamheidseisen bestaat er geen onderscheid tussen complexe en minder complexe schadeverzekeringen. De vakbekwaamheidseisen zijn dus voor alle schadeverzekeringen gelijk.

Stuur deze vraag door

In welke taal moet informatie worden verstrekt?

In de wetgeving is niet opgenomen in welke taal informatie moet worden verstrekt. Wel is bepaald dat de informatie duidelijk dient te zijn en dus begrijpelijk moet zijn voor iedere consument, waardoor ook de taal waarin de informatie is opgesteld een rol speelt.

Alle financiële dienstverleners moeten er daarom voor zorgen dat de taal van zowel hun schriftelijke als mondelinge informatie is afgestemd op de doelgroep. Dit kan betekenen dat sommige informatie in meerdere talen beschikbaar dient te zijn.

Wettelijke grondslag

Uit artikel 5:3 van de Wfm BES volgt dat alle aan consumenten verstrekte of beschikbaar gestelde informatie feitelijk juist, duidelijk en niet misleidend moet zijn. In de toelichting op dit artikel staat dat in het licht van duidelijke informatie ‘het inzicht en het taalniveau van de gemiddelde consument of cliënt als uitgangspunt genomen moet worden. Specifiek ten aanzien van de taal dient de financiëledienstverlener rekening te houden met de meertaligheid in de openbare lichamen’. Daarnaast is in artikel 7:1, onder b, van het Bfm BES opgenomen dat de informatie ‘toereikend is en door de presentatie er van te begrijpen voor het gemiddelde lid van de groep tot wie zij is gericht’.

In artikel 5:4, eerste lid, Wfm BES staat dat een consument voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst alle informatie moet ontvangen die hij redelijkerwijs nodig heeft om een adequaat oordeel te kunnen vormen over het product of de dienst. Ook al deze informatie dient duidelijk, en dus begrijpelijk, te zijn voor de gemiddelde doelgroep. Stuur deze vraag door