Terug

Caribisch Nederland - Maximaal krediet

De veelgestelde vragen over Caribisch Nederland zijn verdeeld in onderstaande categorieën.

 

Veelgestelde vragen voor Caribisch Nederland - Maximaal krediet

Aan welke punten moet de beslissing tot het verlenen van krediet minimaal voldoen?

In de wettelijke vereisten is niet vastgelegd door wie de beslissing tot het verlenen van een krediet genomen moet worden. Uiteraard moet conform artikel 5:14 Wfm BES en 7:17 Bfm BES voorkomen worden dat een klant wordt overgekrediteerd. Conform artikel 7:19 Bfm BES moeten de criteria voor beoordeling van kredietaanvragen vastliggen.

Stuur deze vraag door

In hoeverre mag de overwaarde van een woning gebruikt worden voor consumptieve doeleinden?

Zolang de verstrekte hypotheek binnen de op dat moment geldende normen voor verantwoorde kredietverstrekking blijft, is het mogelijk om de overwaarde voor consumptieve doeleinden te gebruiken. In Nederland heeft dit wel fiscale gevolgen (onbekend is of dit ook voor Caribisch Nederland geldt). In de informatieverstrekking moet dan voor de klant duidelijk zijn welke gevolgen dat voor de klant heeft.

Stuur deze vraag door

Mag ik als aanbieder van krediet een eigen model hanteren om te berekenen hoeveel krediet aan een consument kan worden verstrekt?

Ja, een aanbieder van krediet mag een eigen model hanteren om te berekenen hoeveel krediet aan een consument kan worden verstrekt. Echter, het verstrekte krediet mag nooit meer zijn dan de uitkomst van het model voor de ‘berekening maximale krediet’ op de website van de AFM.

Stuur deze vraag door

Moeten alle cijfers in het model ‘berekening maximale krediet BES’ worden onderbouwd?

Ja, alle cijfers die in het model ter berekening van het maximale krediet worden ingevuld dienen zo veel mogelijk met bewijsstukken worden onderbouwd. De cliënt dient aan te tonen wat zijn inkomen en woonlasten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door bankafschriften, huurcontract, afschrift van de hypotheek, salarisafrekening of werkgeversverklaring.

Stuur deze vraag door

Hoe moet ik als aanbieder van krediet voor het berekenen van het maximale krediet omgaan met overwerk om het netto inkomen te kunnen bepalen?

De aanbieder van krediet kan een eigen beleid hanteren ten aanzien van het bepalen of overwerk bij het netto inkomen kan worden opgeteld. Wel dient het overwerk structureel te zijn. Aangetoond moet worden dat het gaat om ‘vast en bestendig’ inkomen als bedoeld in artikel 7:17 Besluit financiële markten BES. Overwerk over een korte periode bij het inkomen optellen lijkt dus niet te kunnen want dit kan ervoor zorgen dat een consument een krediet krijgt dat onverantwoord is gelet op het risico van overkreditering.

Stuur deze vraag door

Hoe wordt het leefbedrag bepaald als de werkelijke woonlasten $ 0 zijn?

Als er geen woonlasten zijn, dan moet in het model als werkelijke woonlast $0 ingevuld worden. Bij een alleenstaande, die woonachtig is op Bonaire, zal het leefbedrag in 2012 bijvoorbeeld $549 bedragen. Wel dient de financiële onderneming er niet zomaar van uit te gaan dat de woonlasten $0 zijn. De AFM verwacht wel dat hierop wordt doorgevraagd en dat wordt vastgelegd in het dossier hoe het komt dat de woonlasten $0 zijn.

Stuur deze vraag door

Wat moet in het model ‘berekening maximale krediet BES’ ingevuld worden bij lopende financieringslasten per maand?

Bij de lopende financieringslasten moet het volgende worden opgenomen:

  • De rente en aflossing die maandelijks door de consument moet worden betaald voor lopende consumptieve kredieten.
  • De premie van een opbouwproduct. Met een opbouwproduct bedoelt de AFM een levensverzekering waarbij een consument een vermogen opbouwt om de lening aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) af te kunnen lossen.
  • De premie van een overlijdensrisico- of levensverzekering, als deze verzekering verplicht wordt gesteld voor het aangaan van het hypothecaire- of consumptief krediet.

De premie van een autoverzekering, brandverzekering, inboedelverzekering, etc. hoeft niet meegenomen te worden als lopende financieringslast. Als de premie van een verplichte overlijdensrisico- of levensverzekering wordt meegenomen in de effectieve rente, dan hoeft om dubbeltelling te voorkomen de premie van deze verzekering ook niet opgenomen te worden als lopende financieringslast.

Stuur deze vraag door

Wat moet als lopende financieringslast mee genomen worden in het model ‘berekening maximale krediet BES’ ter berekening van verantwoorde kredietverstrekking indien de klant een credit card heeft?

De AFM adviseert om voor de credit card uit te gaan van een looptijd van maximaal twee jaar. Er kan worden gerekend met minimaal 5% van het maximale bedrag dat met de credit card kan worden opgenomen.

Als de afspraak is dat de klant een hoger percentage moet aflossen, dan zou met dit hogere percentage moeten worden gerekend. Dit zijn immers de maandlasten van de klant.

Als de afspraak met de klant is dat er een lager percentage dan 5% per maand mag worden betaald, beveelt de AFM aan om te rekenen met een percentage van 5%.

Doet de aanbieder van krediet dit niet, dan loopt de onderneming het gevaar dat de klant meer leent dan verantwoord is.

Stuur deze vraag door

Welke soort huishouden moet ik invullen als dit niet in het model ‘berekening maximale krediet BES’ kan worden ingevuld?

Als u een huishouden heeft dat niet in het model ‘berekening maximale krediet BES’ terugkomt, dient u het huishouden in te vullen dat het dichtst de werkelijke situatie benadert. Heeft u bijvoorbeeld een type huishouden van 2 volwassenen en 4 kinderen, dan vult u 2 volwassenen en 2 kinderen als type huishouden in om de berekening te maken voor het maximale krediet.

Stuur deze vraag door

Hoe moet er omgegaan worden met volwassen kinderen die bij hun ouders inwonen voor wat betreft de berekening van de beschikbare kredietruimte?

Voor het bepalen van het krediet wordt in beginsel uitgegaan van de samenstelling van het volledige huishouden. Het totale inkomen van het volledige huishouden vormt de basis van de berekening. Daarnaast worden ook alle lasten van het huishouden in de berekening meegenomen. De kredietruimte die dan over blijft, is nodig om het maximaal te verstrekken krediet te kunnen berekenen.

Stuur deze vraag door

Wat moet in het model ‘berekening maximale krediet BES’ ingevuld worden bij ‘soort huishouden’ in de volgende situatie? Vrouw 1 heeft een hypotheek bij de bank. Haar zus (Vrouw 2), met een kind komt bij haar inwonen. Vrouw 2 zou graag een consumptief krediet willen aanvragen op haar naam. Vrouw 2 heeft geen woonlasten omdat ze niet meebetaalt aan de hypotheek van Vrouw 1.

In deze situatie moet bij soort huishouden ‘alleenstaande met één kind’ worden ingevuld. Vrouw 2 zal immers alleen voor het onderhoud van zichzelf en haar kind hoeven zorg te dragen, of samen met Vrouw 1 voor het gehele huishouden.

Voor wat betreft de woonlasten lijkt het redelijk om geen lasten mee te nemen. Wij vragen ons echter wel af hoe duurzaam de situatie is. Als vrouw 1 opeens een bijdrage in de woonlasten gaat vragen is dit niet onredelijk. De instelling zou hier rekening mee kunnen houden door hierop door te vragen.
Stuur deze vraag door

Wat moet in de volgende situatie in het model ‘berekening maximale krediet BES’ ingevuld worden bij ‘soort huishouden’? Man is gescheiden. Hij heeft twee (afhankelijke) kinderen die bij hem wonen. Ook heeft hij een nieuwe vriendin die bij hem inwoont. Zijn ex-vrouw woont elders.

De man en zijn vriendin voeren een gezamenlijk duurzaam huishouden. In het model dient daarom bij het soort huishouden ‘twee volwassenen met twee kinderen’ te worden ingevuld. Dit betekent ook dat het inkomen en alle vaste lasten van de vriendin meegenomen moeten worden bij de berekening van de maximale hoogte van het krediet.

Stuur deze vraag door

Wat moet in het model ‘berekening maximale krediet BES’ ingevuld worden bij ‘soort huishouden’ in de volgende situatie? Man en vrouw wonen samen en zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. De man vraagt een consumptief krediet aan maar wil dit afzonderlijk van zijn vrouw doen. Of de vrouw inkomen heeft, wil de man niet zeggen omdat hij graag het krediet op zijn naam wil aanvragen.

In dit geval moet toch bij ‘soort huishouden’ een huishouden van twee volwassenen ingevuld worden. Als de vrouw geen inkomen (meer) heeft moet de man ook in het levensonderhoud van zijn vrouw voorzien.

Stuur deze vraag door