Terug

Moeten dossiers fysiek aanwezig zijn op één van de eilanden van Caribisch Nederland wanneer de feitelijke leider hier niet woonachtig is?

De dossiers moeten fysiek aanwezig zijn in de zin dat er inzage verleend moet kunnen worden als de AFM om een klantdossier vraagt. Er zou dan de mogelijkheid beschikbaar moeten zijn om een dossier in te kunnen zien en uit te kunnen printen. Voor de volledigheid wijst de AFM u er op dat de administratie van klanten van Curacao en van Caribisch Nederland gescheiden moet zijn. In artikel 7:10, vierde lid, Wfm BES is daarover bepaald: ‘Een financiële onderneming is, voor zover zij de op haar activiteiten in of vanuit de openbare lichamen betrekking hebbende boeken, bescheiden of andere informatiedragers in het buitenland aanhoudt, verplicht de toezichthouder op diens verzoek inzage te verlenen in die boeken, bescheiden of informatiedragers en hem daartoe toegang te verlenen tot de plaats waar deze zich bevinden.’Naar alle veelgestelde vragen