Terug

Welke specifieke Nederlandse regels over het beloningsbeleid zijn relevant voor financiële ondernemingen die in Nederland een vergunning aanvragen?

In Nederland gelden, net als in andere EU-lidstaten, Europese regels omtrent beloningen. Nederland heeft gekozen voor een bredere reikwijdte van de beloningsregels en een lager bonusplafond dan in de Europese regelgeving voor banken, beleggingsondernemingen, verzekeraars en beheerders van beleggingsinstellingen. De Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (Wbfo) stelt aanvullende eisen aan variabele beloningen. Tot die regels behoren het bonusplafond, regels met betrekking tot retentievergoedingen, welkomst- en ontslagvergoedingen en publicatieverplichtingen.

Toelichting

Bonusplafond: voor medewerkers van Nederlandse financiële ondernemingen geldt dat de bonus maximaal 20% van de vaste beloning mag zijn. Het bonusplafond in de Europese beloningsregels gericht op banken en beleggingsondernemingen is 100% en alleen van toepassing op de zogenaamde identified staff.

Verbod op gegarandeerde bonussen: een relatief hoge variabele beloning is ongewenst als er geen of een beperkte prestatie binnen het bedrijf tegenover staat. Daarom geldt er een verbod op deze gegarandeerde bonussen.

Strenge voorwaarden aan vertrekvergoedingen: De vertrekvergoeding voor een bestuurder (dagelijks beleidsbepalers) mag maximaal 1 jaarsalaris zijn.
Werkgevers mogen geen vertrekvergoedingen uitkeren:

  1. als iemand vrijwillig vertrekt
  2. als iemand zijn werk niet goed heeft gedaan (bv. ernstig verwijtbaar tekortschieten
  3. aan een bestuurder (dagelijks beleidsbepaler) bij falen van de onderneming

Terugvorderen bonussen: De raad van commissarissen van een financiële onderneming kan de bonus van een bestuurder aanpassen of terugvorderen. Bijvoorbeeld als de economische situatie van de onderneming slecht is of als de onderneming het doel waarvoor het de bonus heeft ingesteld, niet heeft gehaald. De bevoegdheid tot aanpassen of terugvorderen van bonussen geldt voor alle medewerkers. Daarnaast is aanpassen of terugvorderen verplicht gesteld als medewerkers beroepsnormen schenden of verantwoordelijk zijn voor grote verliezen.

Afwijkingsmogelijkheden bonusplafond 20%

  • Niet-cao uitzondering: uitzondering voor werknemers die niet onder een cao vallen. Voor hen bestaat een gemiddeld bonusplafond van 20%, met dien verstande dat geen van de medewerkers een variabele beloning kan ontvangen die meer dan 100% van de vaste beloning op jaarbasis bedraagt.
  • Werkzaam in een andere EER-lidstaat: voor personen die in hoofdzaak hun werkzaamheden uitvoeren in een andere lidstaat geldt het 100% bonusplafond.
  • Werkzaam buiten de EER: voor personen die werkzaam zijn buiten de EER geldt eveneens dit 100% bonusplafond, en kan na goedkeuring door de aandeelhouders een variabele beloning van 200% worden toegekend.
  • Internationale holding: voor medewerkers van een Nederlandse moederholding indien die aan het hoofd staat van een internationale groep. Hiervoor geldt dat onder voorwaarden een bonusplafond van 100% geldt.
  • Bijkantoor bank of beleggingsonderneming: het bonusplafond van 20% is niet van toepassing op bijkantoren van banken en beleggingsondernemingen met een zetel in de EER.
  • Uitgezonderde instellingen: beheerders van beleggingsinstellingen, beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) en handelaren die uitsluitend voor eigen rekening handelen zijn uitgesloten van het bonusplafond. Voor handelaren die uitsluitend voor eigen rekening handelen, geldt dat zij wel moeten kwalificeren als ‘plaatselijke onderneming’. 
  • Behouden van medewerker: ten slotte kan aan een medewerker een hogere variabele beloning worden toegekend als deze persoon nodig is voor een duurzame organisatiewijziging en hiermee kan worden behouden voor de organisatie (retentievergoeding). Hiervoor is voorafgaande toestemming van de toezichthouder nodig.

Heeft u vragen over de in Nederland geldende beloningsregels mail dan naar brexit_Application@afm.nl.Naar alle veelgestelde vragen