Terug

Boetes - Versnelde boeteprocedure

Veelgestelde vragen over Boetes - Versnelde boeteprocedure

Wat houdt de versnelde boeteprocedure in?

In de versnelde boeteprocedure wordt een boetetraject sneller doorlopen in het belang van alle partijen. Het bestuur van de AFM besluit of een overtreder voor deze procedure in aanmerking komt.

In de versnelde boeteprocedure betwist de overtreder de feiten en de juridische beoordeling van de feiten niet en werkt hij vrijwillig mee aan een versnelde afhandeling van de boeteprocedure. De overtreder krijgt een korting op de hoogte van de op te leggen boete en de AFM meldt bij de publicatie van de boete dat de overtreder heeft deelgenomen aan de pilot versnelde boeteprocedure.

Als de overtreder bezwaar maakt tegen het boetebesluit en daarbij de vastgestelde feiten en/of de juridische beoordeling van de feiten betwist, voldoet de overtreder niet meer aan de voorwaarden voor de versnelde boeteprocedure en kan de korting op de opgelegde boete komen te vervallen.

Stuur deze vraag door

Waarom start de AFM de pilot versnelde boeteprocedure?

Met de pilot onderzoekt de AFM of de versnelde boeteprocedure voldoende bijdraagt aan de effectiviteit en de efficiëntie van haar toezicht en of zij misstanden in de financiële markten sneller kan sanctioneren. Als in de evaluatie van de pilot blijkt dat de versnelde boeteprocedure gewenst effect heeft, dan wordt gekeken hoe dit middel binnen de AFM breder kan worden ingezet.

Stuur deze vraag door

Wie komt in aanmerking voor de versnelde boeteprocedure?

De pilot versnelde boeteprocedure geldt voor overtreders van artikel 2:80, eerste lid Wft (bemiddelingsverbod), en voor overtreders van artikel 2:55, eerste lid, 2:65 eerste lid, 5:2 en 5:20, vijfde lid van de Wft (het ontbreken of het voor de tweede maal onjuist vermelden van de vrijstellingsvermelding).

Stuur deze vraag door

Hoe komt een overtreder in aanmerking voor de versnelde boeteprocedure?

Als de AFM een overtreding van artikel 2:80, eerste lid Wft, of van artikel 2:55, eerste lid, 2:65 eerste lid, 5:2 en 5:20, vijfde lid van de Wft constateert en de overtreder voldoet aan alle voorwaarden voor de versnelde boeteprocedure tijdens de looptijd van de pilot, dan zal de AFM contact opnemen met de overtreder. De overtreder kan dan kiezen tussen de versnelde boeteprocedure en de reguliere boeteprocedure. Het bestuur van de AFM besluit uiteindelijk of een overtreder in aanmerking komt voor deelname aan de versnelde boeteprocedure.

Stuur deze vraag door

Waarom komen alleen specifieke overtredingen in aanmerking voor de versnelde boeteprocedure?

Alleen de overtreding van artikel 2:80, eerste lid Wft, of van artikel 2:55, eerste lid, 2:65 eerste lid, 5:2 en 5:20, vijfde lid van de Wft komen in aanmerking voor de versnelde boeteprocedure.

Dit komt doordat onderzoeken naar deze overtredingen relatief eenvoudig zijn.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de voorwaarden voor de versnelde boeteprocedure?

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de versnelde boeteprocedure zijn:

  • Er is niet eerder een boete opgelegd.
  • Er is geen sprake van een (redelijk) vermoeden van commune delicten, bijvoorbeeld valsheid in geschrift, oplichting of verduistering.
  • Er is geen sprake van publieke verontwaardiging.
  • Er is geen sprake van substantiële en concrete benadeling van consumenten/cliënten. Een voorbeeld van benadeling is misbruik van ingewonnen persoonsgegevens.
  • Er zijn geen andere toezichtantecedenten. Een uitzondering hierop is een waarschuwing voor het onjuist opnemen van de vrijstellingsvermelding.
  • De overtreder heeft goed meegewerkt aan het onderzoek van de AFM.
  • De overtreder betwist de feiten en de juridische beoordeling van de feiten uit het onderzoek niet.
  • De overtreder geeft geen zienswijze op het boetevoornemen en wil geen inzage in het boetedossier.
  • De overtreder voldoet aan alle voorwaarden van de versnelde boeteprocedure binnen de looptijd van de pilot versnelde boeteprocedure.
Stuur deze vraag door

Hoeveel bedraagt de korting op de boete in de pilot versnelde boeteprocedure?

De korting bedraagt 30% op de reguliere boete.

Stuur deze vraag door