Terug

Vervalt de vergunning die is verkregen op grond van artikel 7, zesde lid, Wte 1995 door beleggingsondernemingen met een zetel in Australië, de Verenigde Staten of Zwitserland die voldoen aan artikel 10 Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft) per 1 januari 2007 automatisch, aangezien desbetreffende beleggingsondernemingen op grond van artikel 10 Vr Wft zijn vrijgesteld van de vergunningplicht of dienen desbetreffende beleggingsondernemingen zich eerst te melden bij de AFM?

De vergunning ex artikel 7, zesde lid, Wte 1995 vervalt niet van rechtswege door artikel 10 Vr Wft. Op grond van artikel 44, tweede lid, Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht berust een vergunning die is verleend op grond van artikel 7, zesde lid, Wte 1995 vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wft op artikel 2:99 Wft.

De vergunning kan ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, Wft op aanvraag van de vergunninghouder door de AFM worden ingetrokken. Betreffende beleggingsonderneming met een zetel in Australië, de Verenigde Staten of Zwitserland die voldoet aan artikel 10 Vr Wft, dient dus eerst aan de AFM kenbaar te maken dat zij de vergunning wenst in te trekken.Naar alle veelgestelde vragen