Terug

Wat zijn overige gegevens?

Het bestuur van de beleggingsonderneming moet de volgende gegevens toevoegen aan de jaarrekening en het jaarverslag:

  1. De accountantsverklaring of een mededeling waarom deze ontbreekt.
  2. Een weergave van de statutaire regeling over de bestemming van de winst.
  3. een opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, het voorstel daartoe;
  4. een weergave van de statutaire regeling over de bijdrage in een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, voor zover deze van de wettelijke bepalingen afwijkt.
  5. Een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt, met een omschrijving van de aard van dat recht, tenzij omtrent deze gegevens mededeling is gedaan in het jaarverslag.
  6. Een opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten met vermelding van de bevoegdheden die zij geven.
  7. Een opgave van de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon en de in zijn geconsolideerde jaarrekening betrokken maatschappijen tezamen, onder mededeling van de omvang van die gevolgen.
  8. Opgave van het bestaan van nevenvestigingen en van de landen waar nevenvestigingen zijn, alsmede van hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon.
    Bovenstaande volgt uit artikel 2:392, eerste lid, BW.


Naar alle veelgestelde vragen