Terug

Waarop dient gelet te worden bij het opnemen van informatie door verwijzing in het prospectus?

De prospectusregels staan toe dat informatie wordt opgenomen door verwijzing. Dit kan het opstellen van het prospectus eenvoudiger en goedkoper maken. Maar hierbij mag volgens overweging 30 van de Prospectusverordening ((EG) Nr. 809/2004) geen afbreuk worden gedaan aan andere belangen die het prospectus beoogt te beschermen. Artikel 28.5 van de Prospectusverordening schrijft dan ook voor dat opstellers van het prospectus ernaar streven geen afbreuk te doen aan de bescherming van de belegger. Alle informatie moet voor een belegger begrijpelijk en toegankelijk zijn.

De AFM constateert dat in veel gevallen de begrijpelijkheid en toegankelijkheid in het geding is. Door het gebruik van teveel verschillende documenten ontstaat fragmentatie. Bovendien laat de verkrijgbaarheid van de afzonderlijke documenten vaak te wensen over.

Bij de prospectustoets zal de AFM in het vervolg extra letten op naleving van Artikel 28.5 van de Prospectusverordening. Het doel hiervan is om het aantal afzonderlijke documenten binnen redelijke proporties te houden en de toegankelijkheid van de informatie te verbeteren. Bij dit laatste moet onder meer gedacht worden aan duidelijke identificatie van en verwijzing naar de afzonderlijke documenten. Ook dienen beleggers de documenten te kunnen verkrijgen zonder onnodige barrières.

De door verwijzing opgenomen informatie is net zo belangrijk als de informatie in het “hoofddocument” en mag, voor wat betreft toegankelijkheid en begrijpelijkheid, hiervoor niet onderdoen.Naar alle veelgestelde vragen