Terug

Mirabella Advisers LLP

Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

 • Statutaire naam Mirabella Advisers LLP
 • Handelsnaam Mirabella Advisers LLP
 • Plaats London
 • Land Verenigd Koninkrijk

Verbonden agenten

Naam Woonplaats Ingangsdatum Einddatum
Hodes Weill UK LLP Ingangsdatum 23 mei 2016
Selwood Asset Management LLP Ingangsdatum 26 mrt 2015
GNRI Manco Limited Ingangsdatum 06 aug 2015
China Post Global (UK) Limited Ingangsdatum 14 mrt 2016
EJF Capital Limited Ingangsdatum 15 mei 2017
Greensill Capital Securities LLP Ingangsdatum 18 okt 2017
Ex-Ante Advisors LLP Ingangsdatum 18 mei 2017
Airborne Serviceco UK Limited Woonplaats London Ingangsdatum 06 jul 2018
Albacore Capital LLP Ingangsdatum 23 sep 2016
RidgeWorth International Ltd Ingangsdatum 26 mrt 2015
Exergy Capital Exergy Capital LLP Woonplaats Londen Ingangsdatum 02 feb 2018
Canuck Capital Limited Woonplaats London Ingangsdatum 16 feb 2018
Z Capital Group UK LLP Ingangsdatum 28 jul 2017
Wisdomtree Europe Limited Ingangsdatum 17 mei 2016
Advance Global Capital Limited Ingangsdatum 23 apr 2015
Absa Securities United Kingdom Limited Woonplaats London Ingangsdatum 08 jun 2018
Done London Ltd Ingangsdatum 02 okt 2017
Glendower Capital LLP Woonplaats London Ingangsdatum 31 aug 2017
Imaginary Ventures Limited Ingangsdatum 17 nov 2017
Asymmetric Advisors Limited Ingangsdatum 03 aug 2017
Svelland Capital (UK) Ltd Ingangsdatum 19 feb 2017
LGBR Capital LLP Woonplaats London Ingangsdatum 03 dec 2014
Pzena Investment Management Ltd Ingangsdatum 06 aug 2015
Pzena Investment Management Ltd Ingangsdatum 02 feb 2018

Europees paspoort (inkomend)

Financiele dienst Begindatum
EER Beleggingsonderneming Begindatum 14 aug 2014

Financiele dienst Begindatum huidige matrix
EER Beleggingsonderneming Begindatum huidige matrix 03 jan 2018

A Beleggingsdiensten en -activiteiten B Nevendiensten
C Financiële instrumenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
EER Beleggingsonderneming
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
9 x x
10 x x
11

Uitleg
Deel A Beleggingsdiensten en -activiteiten.
 1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten.
 2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten.
 3. Het handelen voor eigen rekening.
 4. Vermogensbeheer.
 5. Beleggingsadvies.
 6. Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie.
 7. Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie.
 8. Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten.
 9. Het exploiteren van georganiseerde handelsfaciliteiten.

Deel B Nevendiensten
 1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer.
 2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt.
 3. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen.
 4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.
 5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten.
 6. Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten.
 7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband staan met de verlening van beleggings- of nevendiensten.

Deel C Financiële instrumenten
 1. Effecten.
 2. Geldmarktinstrumenten.
 3. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging.
 4. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten.
 5. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft).
 6. Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF.
 7. Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden).
 8. Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico.
 9. Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences").
 10. Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden).
 11. Emissierecht bestaande uit een eenheid waarvan is vastgesteld dat deze in overeenstemming is met de vereisten van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 20013 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU 2003, L 275)

Datum laatste update: 09 december 2018

Informatie delen

Delen via: deel