Terug

MiFID II - overzicht regelgeving

Het Europese wetgevingsproces is redelijk complex. Daarom vindt u hieronder een overzicht van de verschillende nieuwe regels en verordeningen van MiFID II. In het pdf-bestand op deze pagina, vindt u de schematische weergave.

Kaderregels

De MiFID-richtlijn en -verordening (MiFIR) bevatten de kaderregels die zijn vastgesteld op en gepubliceerd in het publicatieblad van de EU op 12 juni 2014. Het ministerie van Financiën bereidt een wetsvoorstel voor ter implementatie van de MiFID-richtlijn in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Lagere regels

Onder MiFID II kunt u de lagere regels voor het merendeel vinden in gedelegeerde handelingen (delegated acts) opgesteld door de Commissie en technische standaarden van de European Securities and Markets Authority (ESMA). De gedelegeerde handelingen bestaan uit 2 gedelegeerde verorderingen (delegated regulations) en 1 gedelegeerde richtlijn. Een gedelegeerde verordering is een verordening en heeft daarom rechtstreekse werking (hoeft niet te worden geïmplementeerd in nationale regelgeving). De technische standaarden bestaan uit Regulatoire Technische Standaarden (RTS) en Implementatie Technische Standaarden (ITS). De technische standaarden hebben ook rechtstreekse werking na goedkeuring en publicatie door de Europese Commissie als Delegated Commission Regulation.

Gedelegeerde handelingen (delegated acts)

Gedelegeerde handelingen worden door de Commissie geschreven, maar zijn gebaseerd op het advies van ESMA. Er is 1 gedelegeerde richtlijn, die moet worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. In Nederland gebeurt dat in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Er zijn 2 gedelegeerde verorderingen. Gedelegeerde verorderingen hoeven niet te worden geïmplementeerd, want die hebben een rechtstreekse werking.

Technische standaarden (technical standards)

De RTS bevatten voornamelijk kapitaalmarktregels, zoals pre- en post trade transparantie eisen, maar ook best execution. De ITS bevatten de uitwerking voor toezichtprocessen en zijn voornamelijk gericht tot toezichthouders. In de definitieve teksten van de technische standaarden heeft ESMA de reacties verwerkt die zijn verkregen in de publieke consultatie. Deze consultatieteksten kunt u vinden onder de kop 'Afgesloten consultaties’ op de pagina MiFID - documenten en publicaties.

Richtsnoeren (guidelines)

Voor een aantal onderwerpen heeft ESMA opdracht gekregen om richtsnoeren op te stellen. Het doel van de richtsnoeren is Europese harmonisatie van het toezicht op bepaalde MIFID II eisen.

Het gaat in elk geval om de volgende richtsnoeren:

  • richtsnoeren vakbekwaamheid adviseurs: deze richtsnoeren gaan in op de vakbekwaamheidseisen aan adviseurs en medewerkers die informatie verstrekken over financiële instrumenten aan klanten
  • richtsnoeren complexe financiële instrumenten: het begrip complexe financiële instrumenten is relevant om te bepalen wanneer de passendheidstoets ex artikel 4:24 Wft moet worden afgenomen
  • richtsnoeren geschiktheid bestuurders beleggingsondernemingen en banken: ESMA en EBA zullen deze richtsnoeren gezamenlijk opstellen
  • richtsnoeren geschiktheid bestuurders handelsplaatsen: ESMA gaat deze richtsnoeren opstellen
  • richtsnoeren betreffende de passende afstemming van de handelsonderbrekers (circuitbreakers) van handelsplatformen: ESMA gaat deze richtsnoeren opstellen.

 

Implementatie

Als de MiFID II regel in de vorm van een richtlijn is gegoten, dan moet die nog worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. In Nederland is dit een taak voor het ministerie van Financien. De regelgeving wordt geïmplementeerd in de Wet financieel toezicht (Wft) en de Bgfo.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen