Terug

Relevante wet- en regelgeving prospectustoezicht Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Hier vindt u informatie over de Europese regelgeving, de nationale regelgeving en de nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving.

Prospectusrichtlijn

Het prospectustoezicht in Nederland is gebaseerd op de Europese Prospectusrichtlijn. Europese richtlijnen hebben zelf geen rechtstreekse werking maar moeten in de nationale wetgeving van de Europese lidstaten worden geïmplementeerd. In de Nederlandse wetgeving zijn de bepalingen uit de Europese Prospectusrichtlijn terug te vinden in hoofdstuk 5.1 van de Wft. De Prospectusrichtlijn harmoniseert het prospectustoezicht in de gehele Europese Unie.

De Prospectusrichtlijn is sinds de invoering in 2005 twee keer gewijzigd. Zowel de oorspronkelijke richtlijn als de richtlijnen ter wijziging, vindt u hier:   

Prospectusverordening

Naast de Prospectusrichtlijn bestaat er ook een Europese Prospectusverordening. Anders dan een richtlijn, heeft een verordening wel rechtstreekse werking. Een verordening hoeft niet eerst in nationale regelgeving geïmplementeerd te worden. De Prospectusverordening beschrijft in detail aan welke inhoudelijke vereisten een prospectus moet voldoen. Sinds de invoering in juli 2005 is de Prospectusverordening een aantal keer gewijzigd en aangevuld. De tekst van de oorspronkelijke verordening en de aanvullingen en aanpassingen daarop vindt u hier:

Aanbevelingen en Q&A’s van ESMA

De Europese toezichthouder ESMA (European Securities and Markets Authority) heeft aanbevelingen gepubliceerd over de invulling en uitleg van bepaalde onderwerpen uit de Prospectusrichtlijn en de Prospectusverordening. Daarnaast publiceert ESMA Q&A’s met veelgestelde vragen over de Europese prospectusregels. Beide documenten vindt u hier:

Nationale regelgeving

De Prospectusrichtlijn is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in hoofdstuk 5.1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Vrijstellingsregeling Wft. In de Wft is onder meer bepaald in welke gevallen het verplicht is een prospectus te laten goedkeuren, welke uitzonderingen op die verplichting gelden en op welke manier het prospectus algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld. De Vrijstellingsregeling Wft bevat een aantal aanvullende vrijstellingen van de verplichting om een prospectus te laten goedkeuren. Daarnaast heeft de AFM diverse relevante beleidsregels gepubliceerd. De teksten van alle genoemde regelgeving vindt u hier:

De AFM publiceert ook veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot het prospectustoezicht op haar website.

Prospectusgoedkeuring van instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Voor de aanvraag tot goedkeuring van het prospectus van instellingen voor wetenschappelijk onderzoek gelden specifieke eisen voor de toepasselijke bijlagen.

Deze specifieke eisen zijn opgenomen in de ESMA update of the CESR recommendations. In dit pdf-document worden additionele informatievereisten genoemd die van toepassing zijn op instellingen voor wetenschappelijk onderzoek.

Specifiek voor instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, zoals instellingen die actief zijn in de biotechnologische of de farmaceutische sector, is het van belang dat naast de informatievereisten uit de bijlage voor research based companies ook informatievereisten uit de bijlage voor start-up companies wordt toegepast. Deze bijlage voor start-up companies moet altijd worden ingediend. Het is hierbij niet relevant of de instelling een financiële geschiedenis heeft. In de bijlage voor instellingen voor wetenschappelijk onderzoek wordt namelijk expliciet gemeld dat voor deze instellingen ook de informatie voor start-up companies in het prospectus moet worden opgenomen. Wanneer u een aanvraag indient voor goedkeuring van het prospectus, is het daarom van belang dat u in ieder geval beide bijlagen meestuurt.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact

Vragen over over het aanbieden van effecten en het prospectus kunt u stellen aan het Ondernemersloket van de AFM (zie link hieronder). Voor specifieke vragen over het prospectustoezicht kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Efficiënte Kapitaalmarkten, telefoon +31 (0)20 797 2500. Mailen kan naar service.prospectus@afm.nl.

Ondernemersloket

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen