Terug

Procedure aanvraag goedkeuring prospectus - uitgebreide informatie Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Als u een aanvraag tot goedkeuring doet ontvangt u uiterlijk aan het einde van de termijn die de AFM heeft om uw aanvraag te beoordelen per e-mail:

 1. Een bericht dat wij geen commentaar hebben en dat tot goedkeuring kan worden overgegaan; of
 2. Een document met commentaar op het concept waarna u in de gelegenheid wordt gesteld om dit commentaar in een nieuw concept te verwerken; óf
 3. Een aanvullingsbrief met een verzoek tot aanvulling (o.g.v. art. 5:9a lid 3 Wft).

Geen commentaar

Wanneer de AFM geen opmerkingen meer heeft op het prospectus, zal zij vragen om de finale versie van het prospectus. De finale versie moet een pdf-bestand zijn en moet de versie van het prospectus zijn zoals deze na goedkeuring ook gebruikt zal worden door de uitgevende instelling (dus met datum, in definitieve opmaak en inclusief eventuele afbeeldingen). De finale versie wordt ter afronding van de goedkeuringsprocedure voorgelegd aan een goedkeuringscommissie. Zodra het prospectus is goedgekeurd, ontvangt de aanvrager per e-mail een goedkeuringsbrief van de AFM.

Document met commentaar op het concept

Heeft de AFM opmerkingen op het prospectus, dan maakt zij deze in een zogenaamd commentaarformulier per e-mail kenbaar. De aanvrager heeft vervolgens de gelegenheid om het prospectus aan te passen en een nieuw concept aan de AFM toe te sturen. Zodra de AFM een nieuw concept van het prospectus ontvangt, gaat de beoordelingstermijn van 10 of 20 werkdagen opnieuw in. De gehele goedkeuringsprocedure kan uit meerdere van deze rondes bestaan.

Aanvullingsbrief omdat de kwaliteit van het prospectus laag is

Ontvangt u een aanvullingsbrief, dan betekent dit dat u het prospectus moet verbeteren (punten die in de brief worden genoemd, kunnen u daarbij helpen, maar zijn niet uitputtend). In dat geval heeft de AFM het prospectus niet getoetst op volledigheid. Die toetsing vindt plaats als het prospectus voldoende is verbeterd. U ontvangt in ieder geval een aanvullingsbrief als:

 • De activiteiten van de uitgevende instelling niet duidelijk zijn omschreven in het prospectus; en/of
 • De financiering van de activiteiten van de uitgevende instelling (voor nu en in de toekomst) is onbegrijpelijk omschreven in het prospectus; en/of
 • Het doel waarvoor de opbrengst van de aanbieding van de effecten niet specifiek omschreven is in het prospectus; en/of
 • De structuur van de groep waar de uitgevende instelling deel van uitmaakt niet volledig beschreven is in het prospectus. Hieronder vallen tevens de eventuele belangenconflicten tussen entiteiten binnen de groep en tussen betrokken natuurlijk personen van de uitgevende instelling; en/of
 • De risico’s onbegrijpelijk of onvolledig beschreven zijn in het prospectus; en/of
 • De rendementsverwachtingen niet gebalanceerd en niet- onderbouwd worden weergegeven in het prospectus; en/of
 • De doelgroep waar de effecten geschikt voor zijn en aan worden aangeboden niet specifiek uiteengezet zijn in het prospectus; en/of
 • De kostenstructuur verbonden aan de aangeboden effecten onbegrijpelijk is; en/of
 • Het duidelijk is dat het prospectus onvolledig, inconsistent of onbegrijpelijk is.

Als u naar aanleiding van de aanvullingsbrief een verbeterde versie van het prospectus naar de AFM verstuurd, dan ontvangt u:

 1. Een bericht dat wij geen commentaar hebben en dat tot goedkeuring wordt overgegaan; of
 2. Een document met commentaar op het concept; of
 3. Een brief waarin uw aanvraag door de AFM buiten behandeling wordt gesteld (o.g.v. art. 5:9a lid 3 Wft).

Aanvullingsbrief omdat u niet reageert op commentaar van de AFM

U ontvangt ook een aanvullingsbrief als u niet binnen zes weken na het sturen van het commentaar van de AFM een voldoende verbeterde nieuwe versie van het prospectus naar de AFM heeft opgestuurd.

Buiten behandeling stellen van uw aanvraag tot goedkeuring

Wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld dan: 

 • Is de kwaliteit van concept van het prospectus nog steeds onvoldoende; of 
 • Is binnen de termijn zoals gesteld in de aanvullingsbrief geen nieuwe, verbeterde versie ontvangen.

Om goedkeuring van het prospectus te verkrijgen, moet u een nieuwe aanvraag tot goedkeuring doen. Wij benadrukken dat de kwaliteit van het prospectus van deze nieuwe aanvraag sterk verbeterd moet zijn.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact

Vragen over over het aanbieden van effecten en het prospectus kunt u stellen aan het Ondernemersloket van de AFM (zie link hieronder). Voor specifieke vragen over het prospectustoezicht kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Efficiƫnte Kapitaalmarkten, telefoon +31 (0)20 797 2500. Mailen kan naar service.prospectus@afm.nl.

Ondernemersloket

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen