Terug

Dashboad 2015 - Modules Voor Accountantsorganisaties

Tabel 5 bevat de totaalscores van het dashboard 2015 voor elke OOB-accountantsorganisatie. Op basis van de scores die de AFM heeft toegekend aan ieder module-onderdeel is een gewogen gemiddelde score per module berekend. Een totaalscore per OOB-accountantsorganisatie is bepaald door het gemiddelde te berekenen van de scores op moduleniveau, waarbij de modules Relatie van de accountantsorganisatie met de omgeving (module 5) en Netwerk (module 6) vanwege hun inventariserende karakter half zo zwaar meewegen als de overige modules. Verder vermeldt tabel 5 de gemiddelde score van alle negen OOB-accountantsorganisaties.

Tabel5. Totaalscores per dashboard

Totaal  Score 
KPMG Accountants N.V.  4,6
Ernst & Young Accountants LLP 4,1
Deloitte Accountants B.V. 4,0
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 4,0
BDO Audit & Assurance B.V. 3,5
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 3,0
Baker Tilly Berk N.V. 2,9
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 2,8
Accon avm controlepraktijk B.V. 1,7
Gemiddelde  3,4

Elk document bevat een toelichting op de scores per module. Ieder document begint met een korte omschrijving van het onderwerp waarop de module betrekking heeft en vermeldt de verwachting voor 2015. Vervolgens zijn de scores voor de desbetreffende modules weergegeven en toegelicht. Bij verschillende modules zijn zogenoemde ‘good practices’ weergegeven: praktijkvoorbeelden van specifieke OOB-accountantsorganisaties die naar het oordeel van de AFM hun visie, beleid, procedures of beschrijvingen zodanig hebben vormgegeven dat die geheel in lijn zijn met de verwachtingen voor 2015. Deze voorbeelden geven weer op welke wijze accountantsorganisaties invulling kunnen geven aan de desbetreffende onderwerpen. Alternatieve invullingen, passend bij de specifieke kenmerken van de desbetreffende accountantsorganisatie, zijn uiteraard ook mogelijk. De bijlage bij dit rapport bevat de scoretabellen en de doelstelling voor de module die de AFM heeft gehanteerd bij het toekennen van de scores.

Module 1: Bestuur

Het bestuur beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van wettelijke controles, omdat het bestuur de organisatie aanstuurt op basis van haar visie en missie en daaruit voortkomende kwaliteitsdoelstellingen. In lijn met die doelstellingen stelt het bestuur het stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking vast, draagt dit uit en bewaakt dit zodat de kwaliteit van de wettelijke controles is gewaarborgd.

Scores OOB-accountantsorganisaties

De AFM heeft de door de OOB-accountantsorganisaties verstrekte informatie beoordeeld en op basis van die beoordeling scores toegekend aan de verschillende onderdelen van deze module. In tabel 6 zijn per OOB-accountantsorganisatie de gemiddelde scores voor deze module weergegeven.

Tabel 6. Scores module 1 Bestuur

Totaal  Score 
KPMG Accountants N.V.  4,7
Deloitte Accountants B.V. 4,3
BDO Audit & Assurance B.V. 3,9
Ernst & Young Accountants LLP 3,9
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 3,9
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 3,3
Baker Tilly Berk N.V. 2,9
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 2,6
Accon avm controlepraktijk B.V. 1,7
Gemiddelde  3,4

Module 2: Kwaliteitsgerichte cultuur

De cultuur van een organisatie beïnvloedt wat mensen belangrijk vinden of wat mensen geloven dat belangrijk wordt gevonden. De cultuur bepaalt daarmee in belangrijke mate het gedrag van mensen. Andersom beïnvloeden gebeurtenissen en het gewicht dat daaraan gehangen wordt de cultuur van een organisatie. De AFM verwacht dat de effectiviteit van de maatregelen gericht op het verbeteren en waarborgen van kwaliteit in belangrijke mate afhankelijk is van de mate waarin accountantsorganisaties in staat zijn een kwaliteitsgerichte cultuur te creëren, waar nodig versneld hun cultuur te veranderen en de aandacht hiervoor te bestendigen.

Scores OOB-accountantsorganisaties

De AFM heeft de door de OOB-accountantsorganisaties verstrekte informatie beoordeeld en op basis van die beoordeling scores toegekend aan de verschillende onderdelen van deze module. In tabel 7 zijn per OOB-accountantsorganisatie de gemiddelde scores voor deze module weergegeven.

Tabel 7. Scores module 2 Kwaliteitsgerichte cultuur

Totaal  Score 
KPMG Accountants N.V.  4,7
Ernst & Young Accountants LLP 4,3
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 3,8
BDO Audit & Assurance B.V. 3,1
Deloitte Accountants B.V. 3,1
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 2,7
Baker Tilly Berk N.V. 2,5
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 2,5
Accon avm controlepraktijk B.V. 1,3
Gemiddelde  3,1

Module 3: Stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking

Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bevat procedures, beschrijvingen en standaarden die ten doel hebben de naleving door de accountantsorganisatie te waarborgen van de toepasselijke regels. Daarmee draagt het stelsel van kwaliteitsbeheersing bij aan de kwaliteit van wettelijke controles.

Scores OOB-accountantsorganisaties

De AFM heeft de door de OOB-accountantsorganisaties verstrekte informatie beoordeeld en op basis van die beoordeling scores toegekend aan de verschillende onderdelen van deze module. In tabel 8 zijn per OOB-accountantsorganisatie de gemiddelde scores voor deze module weergegeven.

Tabel 8. Scores module 3 Stelsel van kwaliteitsbeheersing en –bewaking
Totaal  Score 
KPMG Accountants N.V.  4,5
Deloitte Accountants B.V. 4,0
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 4,0
BDO Audit & Assurance B.V. 3,5
Ernst & Young Accountants LLP 3,5
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 3,5
Baker Tilly Berk N.V. 3,0
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 2,0
Accon avm controlepraktijk B.V. 2,0
Gemiddelde  3,3

Module 4: Intern toezicht

Een intern toezichtsorgaan houdt onder andere het bestuur van de accountantsorganisatie scherp op het voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen van het leveren van wettelijke controles van goede kwaliteit en draagt daarmee bij aan het waarborgen van deze kwaliteit.

Scores OOB-accountantsorganisaties

De AFM heeft de door de OOB-accountantsorganisaties verstrekte informatie beoordeeld en op basis van die beoordeling scores toegekend aan de verschillende onderdelen van deze module. In tabel 9 zijn per OOB-accountantsorganisatie de gemiddelde scores voor deze module weergegeven.

Tabel 9. Scores module 4 Intern toezicht

Totaal  Score 
Ernst & Young Accountants LLP 5,0
KPMG Accountants N.V. 5,0
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 5,0
Deloitte Accountants B.V. 4,8
BDO Audit & Assurance B.V. 4,4
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 4,0
Baker Tilly Berk N.V. 3,8
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 3,8
Accon avm controlepraktijk B.V. 2,4
Gemiddelde  4,2

Module 5: Relatie van de accountantsorganisatie met de omgeving

Bij het uitvoeren van de wettelijke controle onderhoudt de accountant een relatie met verschillende partijen buiten de eigen organisatie: 1) de opdrachtgever, 2) de onderneming waar de financiële verantwoording betrekking op heeft en 3) de gebruikers van de controleverklaring.

Het feit dat de accountant wordt betaald door de onderneming die hij controleert en dat hij een informatievoorsprong heeft met betrekking tot de kwaliteit van zijn werk kan ertoe leiden dat de accountant de belangen van zijn controlecliënt of zijn eigen belangen centraal stelt, in plaats van het publiek belang van een kwalitatief goed uitgevoerde controle. Door transparant te zijn over de controles die zij uitvoeren en eventuele bijzonderheden die zij daarbij aantreffen, geven accountantsorganisaties en accountants de gebruikers van jaarrekeningen inzicht in de kwaliteit van de controles die daarop zijn uitgevoerd.

Scores OOB-accountantsorganisaties

De AFM heeft de door de OOB-accountantsorganisaties verstrekte informatie beoordeeld en op basis van die beoordeling een score toegekend aan deze module. In tabel 10 is per OOB-accountantsorganisatie de score voor deze module weergegeven.

Tabel 10. Scores module 5 Relatie van de accountantsorganisatie met de omgeving 

Totaal  Score 
Ernst & Young Accountants LLP 5,0
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 5,0
Deloitte Accountants B.V. 4,0
KPMG Accountants N.V. 4,0
BDO Audit & Assurance B.V. 3,0
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 3,0
Accon avm controlepraktijk B.V. 2,0
Baker Tilly Berk N.V. 2,0
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.   2,0
Gemiddelde  3,3

Module 6: Netwerk

Accountantsorganisaties zijn onderdeel van een zogenoemd ‘netwerk’ en werken zowel nationaal als internationaal binnen het netwerk samen met andere disciplines op een breed terrein van fiscaal, financieel, IT, organisatorisch en soms juridisch advies.

Binnen die samenwerking kunnen afspraken over groei- en winstdoelstellingen, winstverdeling en investeringen bestaan, die invloed kunnen hebben op de wijze waarop en de mate waarin de accountantsorganisatie in staat is de kwaliteit van wettelijke controles te waarborgen en onafhankelijk te opereren. Daarnaast strekt het netwerk van de accountantsorganisaties zich in een aantal gevallen buiten Nederland uit. De manier van werken in Nederland wordt in meer of mindere mate, afhankelijk van de gekozen wijze van samenwerking binnen het internationale netwerk, door het internationale netwerk beïnvloed. Daarmee kan het internationale netwerk invloed hebben op de kwaliteit van de wettelijke controle en de onafhankelijkheid ten opzichte van de controlecliënt.

Scores OOB-accountantsorganisaties

De AFM heeft de door de OOB-accountantsorganisaties verstrekte informatie beoordeeld en op basis van die beoordeling scores toegekend aan de verschillende onderdelen van deze module. In tabel 11 zijn per OOB-accountantsorganisatie de gemiddelde scores voor deze module weergegeven.

Tabel 11. Scores module 6 Netwerk

Totaal  Score 
Ernst & Young Accountants LLP 5,0
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 5,0
KPMG Accountants N.V. 5,0
Deloitte Accountants B.V. 4,4
Baker Tilly Berk N.V. 4,0
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 3,6
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 3,6
BDO Audit & Assurance B.V. 3,0
Accon avm controlepraktijk B.V. 2,0
Gemiddelde  4,0

Module 7: Verandering

Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk een structurele verandering plaatsvindt, is het belangrijk dat accountantsorganisaties eerst een grondige, integrale analyse maken van de dieperliggende oorzaken die de kwaliteit van wettelijke controles positief dan wel negatief beïnvloeden. Een oorzakenanalyse geeft inzicht in wat er daadwerkelijk moet veranderen. Hierdoor zijn accountantsorganisaties in staat een structurele en integrale verandering door te voeren waardoor de kwaliteit van de wettelijke controles wordt verankerd.

Scores OOB-accountantsorganisaties

De AFM heeft de door de OOB-accountantsorganisaties verstrekte informatie beoordeeld en op basis van die beoordeling scores toegekend aan de verschillende onderdelen van deze module. In tabel 12 zijn per OOB-accountantsorganisatie de gemiddelde scores voor deze module weergegeven.

Tabel 12. Scores module 7 Verandering
Totaal  Score 
KPMG Accountants N.V. 4,0
Deloitte Accountants B.V. 3,5
BDO Audit & Assurance B.V. 3,0
Ernst & Young Accountants LLP 3,0
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 2,5
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 2,5
Baker Tilly Berk N.V. 2,0
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.      2,0
Accon avm controlepraktijk B.V. 1,0
Gemiddelde  2,6

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties