Terug

Dashboad 2015 - Conclusies van de AFM Voor Accountantsorganisaties

De AFM heeft de door de OOB-accountantsorganisaties verstrekte informatie beoordeeld en op basis van die beoordeling scores toegekend aan de verschillende onderdelen van de zeven modules. In tabel 2 zijn de ‘totaalscores’ (de gemiddelde score van de zeven modules) voor de opzet van de verandering en de verbetermaatregelen van de OOB-accountantsorganisaties weergegeven.

Tabel 2. Totaalscores dashboard 2015

Totaal  Score 
KPMG Accountants N.V.  4,6
Ernst & Young Accountants LLP 4,1
Deloitte Accountants B.V. 4,0
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 4,0
BDO Audit & Assurance B.V. 3,5
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 3,0
Baker Tilly Berk N.V. 2,9
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 2,8
Accon avm controlepraktijk B.V. 1,7
Gemiddelde  3,4

Totaalbeeld opzet verandering en verbetermaatregelen

De AFM constateert dat bijna alle OOB-accountantsorganisaties serieuze stappen hebben gezet om fundamenteel te veranderen en te verbeteren sinds de publicatie van het rapport ‘Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties’ van de AFM en het rapport ‘In het publiek belang’ van de werkgroep ‘Toekomst accountantsberoep’.

De vijf grootste accountantsorganisaties, de Big 4 en BDO, lopen voorop met de uitwerking van de verbetermaatregelen in visie, beleid en procedures en de daarvoor benodigde aanpak voor verandering in cultuur en gedrag. Deze accountantsorganisaties hebben allemaal een totaalscore van afgerond een vier of hoger, variërend van 3,5 voor BDO tot 4,6 voor KPMG. Dit betekent dat zij naar het oordeel van de AFM voor de meeste modules en voor de meeste relevante elementen geheel voldoen aan de geformuleerde verwachting voor 2015. In zowel de totaalscores als in de scores van individuele modules zijn wel verschillen zichtbaar tussen deze vijf accountantsorganisaties. Voor alle vijf de organisaties zijn er volgens de AFM op meerdere modules nog aandachtspunten om volledig aan de verwachting te voldoen. De aandachtspunten verschillen per module voor elk van deze organisaties, zowel qua aard als qua intensiteit van de stappen die nog gezet moeten worden. Wij verwijzen hiervoor naar paragraaf 2.4 van dit rapport.

De OOB-accountantsorganisaties die hierop volgen (BTB, GT en Mazars), hebben een totaalscore rond de drie. Dit betekent dat deze accountantsorganisaties naar het oordeel van de AFM voor de meeste modules en voor de meeste relevante elementen gedeeltelijk voldoen aan de geformuleerde verwachting voor 2015. De verschillen tussen zowel de totaalscores als de scores van individuele modules binnen deze groep zijn relatief beperkt. Op moduleniveau zijn uitschieters zichtbaar naar zowel vier- als twee-scores. Een score twee op moduleniveau betekent dat er onvoldoende is voldaan aan de verwachtingen voor 2015. Voor deze drie OOB-accountantsorganisaties is naar de mening van de AFM op alle modules nog een forse inzet nodig om volledig aan de verwachting te voldoen. Dit geldt des te meer indien wordt vooruitgeblikt naar de volgende fase waarin ook de werking van de verbetermaatregelen door de AFM zal worden beoordeeld. De aandachtspunten zijn per accountantsorganisatie en per module verschillend, zowel qua aard als qua intensiteit van de stappen die nog gezet moeten worden. Wij verwijzen hiervoor naar paragraaf 2.4 van dit rapport.

Ten slotte constateert de AFM dat één OOB-accountantsorganisatie achter loopt in de markt (Accon). Deze accountantsorganisatie voldoet naar het oordeel van de AFM op alle modules onvoldoende aan de geformuleerde verwachting voor 2015. Zij heeft naar het oordeel van de AFM tot op heden nog nauwelijks uitwerking gegeven aan de verbetermaatregelen in visie, beleid en procedures en de daarvoor benodigde aanpak tot verandering in cultuur en gedrag. Accon zelf heeft aangegeven de aanbevelingen uitermate serieus te nemen, het tempo fiks te hebben opgeschroefd en versnel te hebben geïnvesteerd in menskracht en systemen.

Veranderthema's

In de zeven modules van het dashboard onderkent de AFM twee overkoepelende veranderthema’s. Een thema bevat modules of onderdelen daarvan die in belangrijke mate inhoudelijk met elkaar zijn verweven. De AFM heeft een score per thema bepaald op basis van de deelscores per onderdeel die hierna worden toegelicht met wegingsfactoren zoals vermeld in de scoretabellen in de bijlage bij dit rapport.

De conclusies en observaties van de AFM hebben voornamelijk betrekking op de volgende twee thema’s: 

 • Verandering en cultuur. Dit thema ziet vooral op de inhoud van de verandering, de rol van het bestuur daarin, het proces en de inbedding in de organisatie en brengt de scores op de volgende onderdelen samen:
  • de verandervisie en veranderaanpak gebaseerd op een diepgaande oorzakenanalyse (module 7 Verandering); 
  • de stelselmatige inbedding van het doen van oorzakenanalyses in de organisatie (onderdeel van module 3 Stelsel van kwaliteitsbeheersing); 
  • de beschrijving van de kwaliteitsgerichte cultuur, de uitgangspunten voor het doen van cultuuronderzoek en de wijze waarop het beleid op het gebied van beoordelen, belonen, promoveren en sanctioneren bijdraagt aan een kwaliteitsgerichte cultuur (module 2 Kwaliteitsgerichte cultuur); en 
  • de beschrijving van de op kwaliteit gerichte visie van het bestuur en van de rol van het bestuur in het uitdragen van de kwaliteitsgerichte cultuur (onderdelen van module 1 Bestuur). 
 • Governance en beheersing. Dit thema ziet vooral op de structuur waarmee de organisatie zorgt dat zij een kwaliteitsgerichte visie en cultuur borgt en monitort en brengt de scores op de volgende onderdelen samen:
  • de bevoegdheden van het interne toezichtsorgaan, de wijze waarop invulling is gegeven aan de begrippen gezag, tijd, kennis en ervaring van het interne toezichtsorgaan en de waarborgen voor de onafhankelijkheid van het interne toezichtsorgaan (module 4 Intern toezicht); 
  • de beschrijving van het ‘in control’ zijn van de organisatie en de wijze waarop invulling is gegeven aan de begrippen diversiteit, gezag, tijd, kennis en ervaring van het bestuur (onderdelen van module 1 Bestuur); 
  • de wijze waarop kennis en vaardigheden van accountants en andere medewerkers op peil worden gehouden (onderdeel van module 3 Stelsel van kwaliteitsbeheersing);
  • de identificatie en analyse van factoren die de kwaliteit van wettelijke controles positief en negatief kunnen beïnvloeden en die samenhangen met het onderdeel uitmaken van een (inter)nationaal netwerk (module 6 Netwerk).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties