Terug

Nieuwe maatregel AFM tegen wanbetaling toezichtkosten

Op 1 april 2016 is een wetswijziging van de Wft ingegaan. Hierdoor kan de AFM een vergunning van een vergunninghouder wijzigen of intrekken als deze langdurig verzaakt om de financiële bijdrage aan de toezichtkosten te betalen.

Ondertoezichtstaande ondernemingen betalen mee aan de kosten van het toezicht. Dit gebeurt via een jaarlijkse bijdrage aan het doorlopend toezicht. Door de wijziging van artikel 1:104 van de Wft kan de AFM de vergunning van een vergunninghouder wijzigen, geheel of gedeeltelijk intrekken of beperken als deze zich niet heeft gehouden aan de betalingsverplichtingen voor het toezicht.

Achtergrond

Uit gegevens van de afgelopen jaren is gebleken dat er een relatief klein, maar consistent aantal, vergunninghouders is dat hun betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt. Het gaat met name om kleine financiële ondernemingen die onder het toezicht van de AFM staan. De AFM heeft in eerdere jaren maatregelen getroffen om deze betalingsproblematiek aan te pakken, onder andere door het aanscherpen van de betalings- en incassoprocedures. Deze maatregelen hebben geleid tot een verkleining van de groep wanbetalers, maar er is geen sprake van het volledig verdwijnen van deze groep. De AFM hoopt dat deze maatregel als een stok achter de deur fungeert en dat wanbetalers zullen overgaan tot betaling.

Voorkomen kosten incassoprocedure en kosten gerechtelijke maatregelen

Een probleem dat de AFM constateert is dat vergunninghouders de AFM niet tijdig – vóór de vervaldatum van de factuur van de bijdrage aan de toezichtskosten – informeren als zij betalingsproblemen hebben. Vergunninghouders kunnen invorderingskosten voorkomen door tijdig met de AFM contact op te nemen zodat kan worden onderzocht of er een voor beide partijen passende regeling valt te treffen.

Procedure

Gezien de verstrekkende gevolgen van het intrekken van de vergunning, zal de AFM pas van deze mogelijkheid gebruikmaken als alle andere stappen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Informatie delen

Delen via: deel