Terug

Rapport: Toezicht op de financiele verslaggeving 2006 van beursgenoteerde ondernemingen (Activity report)

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen is een belangrijke bron voor gebruikers die zich een oordeel willen vormen over de financiële positie en prestaties van een onderneming. Publiek toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen dient een juiste toepassing van verslaggevingvoorschriften te waarborgen. Dit leidt tot een betere transparantie en vergelijkbaarheid van de financiële verslaggeving. Daarnaast draagt publiek toezicht op de naleving van deze voorschriften bij aan het vertrouwen van het publiek in, en het adequaat functioneren van kapitaalmarkten.

Vanaf 1 januari 2007 oefent de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) op basis van de Wet toezicht financiële verslaggeving (‘Wtfv’) toezicht uit op de financiële verslaggeving van statutair in Nederland gevestigde ondernemingen met een notering aan een gereglementeerde beurs (beursgenoteerde ondernemingen). In de twee jaren voorafgaand aan dit toezicht heeft de AFM onder de noemer van “pretoezicht” zowel de markt geïnformeerd over dit nieuwe toezicht, alsook zelf zoveel mogelijk kennis en ervaring op gedaan ter voorbereiding op de daadwerkelijke taakuitoefening. Over de bevindingen van dit pretoezicht heeft de AFM in juli 2006 en februari 2007 gerapporteerd.

De AFM streeft naar transparantie van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. Ook in de standaarden van de Committee of European Securities Regulators (CESR) is opgenomen dat de Europese toezichthouders jaarlijks een rapportage dienen te verstrekken over de toezichtactiviteiten met betrekking tot financiële verslaggeving. Door middel van dit rapport geeft de AFM mede invulling aan de CESR standaarden.

Dit rapport geeft een weergave van de activiteiten die de AFM in 2007 uit hoofde van haar taak heeft uitgevoerd ten aanzien van de financiële verslaggeving 2006. Deze taak kan worden verdeeld in een tweetal gebieden (toezichtdomeinen): het eerste toezichtdomein betreft de deponering van financiële verslaggeving en het onderhouden van een openbaar register. Het tweede toezichtdomein betreft de naleving van de financiële verslaggevingvoorschriften, zowel voor de geconsolideerde als ook voor de enkelvoudige jaarrekening en de regelgeving met betrekking tot het jaarverslag en de overige gegevens. In het kader van dit tweede toezichtdomein heeft de AFM voorafgaand aan het toezicht aangegeven voor een specifieke deelpopulatie onderzoek te zullen doen naar de toepassingen van verslaggevingvoorschriften op het gebied van IAS 7 Het Kasstroomoverzicht en IAS 12 Winstbelastingen. Tevens heeft de AFM ter voorbereiding op de toekomstige taakuitbreiding met het toezicht op tussentijdse berichten (o.a halfjaarcijfers), een thematisch onderzoek gedaan naar deze berichtgeving. Hierbij is met name gekeken naar de opvolging door ondernemingen van CESR-aanbevelingen met betrekking tot de zogenaamde ‘non-gaap measures’.

Gebruik

Het rapport "Toezicht op de financiele verslaggeving 2006 van beursgenoteerde ondernemingen (Activity report)" is op deze pagina in PDF formaat te downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel