Terug

Vereisten voor benchmarkgebruikers vanaf 2018

Nieuws

handje

Per 1 januari 2018 is de Benchmarks Regulation (BMR) van toepassing. De verordening heeft als doel ervoor te zorgen dat benchmarks robuust en betrouwbaar zijn en belangenconflicten in de benchmark-totstandkomingsprocessen worden geminimaliseerd. De verordening bevat ook vereisten voor gebruikers van benchmarks.

Bent u gebruiker van benchmarks ja/nee?

De AFM verwacht dat u weet of uw onderneming een benchmarkbeheerder, een ondertoezichtstaande bijdrager of een benchmarkgebruiker is. Er zijn verschillende vereisten voor elk. Gebruikers van benchmarks hoeven geen vergunning of registratie bij de AFM aan te vragen, tenzij zij ook benchmarks beheren.

De BMR bepaalt dat benchmarkgebruikers wel actie moeten ondernemen als:

  • u benchmarks gebruikt in de zin van “gebruik” in artikel 3(1)(7) BMR, en
  • u onder toezicht staat op grond van MiFID II, CRD IV, UCITS of een van de andere EU-verordeningen zoals gespecificeerd in artikel 3(1)(17) BMR. 

Vereisten voor gebruikers

Benchmarkgebruikers die binnen het toepassingsgebied van de BMR vallen, dienen te voldoen aan de specifieke vereisten die in de volgende bepalingen staan:

  • artikel 28(2) BMR - wijziging en beëindiging van een benchmark
  • artikel 29 BMR - gebruik van een benchmark.

ESMA Q&A’s over BMR

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft Questions and Answers gepubliceerd over de toepassing van de BMR. Daarin staat ook dat benchmarkgebruikers duidelijke, schriftelijke actieplannen moeten hebben als de betreffende benchmark wezenlijk wordt gewijzigd of niet meer wordt aangeboden. De schriftelijke plannen zijn nodig voor contracten die zijn aangegaan vanaf januari 2018 en later. Daar waar het haalbaar en passend is, moeten de plannen een of meer alternatieve benchmarks bevatten.

Heeft u vragen?

Meer informatie over de BMR vindt u op de website van de AFM. Heeft u na het lezen van de BMR regels en de ESMA Q&A vragen, of weet u niet zeker of u binnen het toepassingsgebied van de BMR valt, stuur dan een mail naar: benchmarks@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel