Terug

Nieuwe Europese Verordening marktmisbruik van toepassing

Nieuws

handje

De nieuwe Europese Verordening Marktmisbruik (MAR) is per 3 juli 2016 van toepassing. De belangrijkste reden voor de implementatie van de MAR is ingegeven door de enorme ontwikkeling van de financiële markten sinds 2003. De fragmentatie van markten en sterk innovatieve handelstechnieken hebben de financiële wereld sindsdien veranderd. De financiële crisis heeft daarbij laten zien hoe belangrijk marktintegriteit is.

De MAR is gericht op het verbeteren van deze marktintegriteit, actualiseert en harmoniseert het bestaande marktmisbruikkader en biedt betere bescherming aan de belegger. Er komt een grotere verantwoordelijkheid bij marktpartijen te liggen om zelf regelingen, systemen en procedures in te stellen om misbruik te detecteren; een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de markt schoon te houden.

De nieuwe MAR brengt op onderdelen aanscherping en verzwaring

Zo wordt onder meer het detecteren en melden van mogelijk markmisbruik aangescherpt en wordt het nemen van uitstel van het openbaar maken van voorwetenschap aan meer regels onderworpen. Verder kan iedere persoon op grond van de MAR (anoniem) meldingen doen bij de AFM van daadwerkelijk of potentieel marktmisbruik.

Detecteren en melden marktmisbruik (MAR 16)

De MAR vereist dat handelsplatformen en iedere persoon die beroepshalve transacties met betrekking tot financiële instrumenten tot stand brengt of uitvoert, doeltreffende regelingen, systemen en procedures instellen en onderhouden die gericht zijn op de preventie en opsporing van (pogingen tot) marktmisbruik. De MAR vereist dat deze partijen de AFM middels een Suspicious Transaction and Order Report (STOR) melding zo snel mogelijk in kennis stelt van elk redelijk vermoeden van (pogingen tot) marktmisbruik.

Melden uitstel voorwetenschap (MAR 17)

Bij de voorschriften voor de openbaarmaking van voorwetenschap geldt als hoofdregel dat voorwetenschap die rechtstreeks betrekking heeft op betrokken uitgevende instelling zo snel mogelijk openbaar moet worden gemaakt door die uitgevende instelling. Als uitzondering op die hoofdregel kan een uitgevende instelling, als zij aan drie cumulatieve voorwaarden voldoet, het openbaar maken van de voorwetenschap uitstellen. Dat uitstel moet achteraf worden gemeld bij de AFM. U kunt het uitstel melden in het formulier waarmee u de openbaar gemaakte voorwetenschap doorgeeft aan de AFM.

Transacties leidinggevenden (MAR 19)

In artikel 19 van de MAR staat de verplichting voor personen met leidinggevende verantwoordelijkheid, evenals nauw verbonden personen, om de AFM op de hoogte te stellen van transacties voor eigen rekening met betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van die uitgevende instelling, of afgeleide of andere financiële instrumenten die ermee zijn verbonden. Voor deelnemers aan markten voor emissierechten geldt dat zij alle transacties voor hun eigen rekening in verband met emissierechten, daarop gebaseerde te veilen producten of daaraan gerelateerde derivaten melden. Het gaat derhalve om een uitbreiding van de huidige verplichting wat betreft financiële instrumenten.

Verder

In het kader van het nieuwe regelgevend marktmisbruikkader heeft de AFM nieuwe meldingsformulieren beschikbaar en zijn enkele nieuwe brochures geüpload. Deze kunt u op de relevante pagina’s terugvinden alsook op de algemene overzichtspagina over de MAR.
Vragen over de nieuwe ‎MAR kunt u mailen naar Verordeningmarktmisbruik@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel