Terug

Boete Maesons voor rekenen van vergoeding voor bemiddelen in consumptief krediet

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van €31.250 aan ’t Sorgh & Huis B.V., bij consumenten bekend onder de naam Maesons. Maesons heeft voor haar dienstverlening bij consumptief krediet een directe afsluitvergoeding bij consumenten in rekening gebracht. Dit is op grond van artikel 4:74 Wft uitdrukkelijk verboden.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
2 december 2014  geen (1)

(1) Omdat er geen bezwaar is ingesteld, is de boete op 14 januari 2015 onherroepelijk geworden.

Een kredietbemiddelaar mag voor zijn werkzaamheden alleen worden beloond door de aanbieder van een lening door middel van een maandelijkse doorlopende provisie. De wetgever heeft met dit verbod op een directe afsluitvergoeding, dat een uitzondering vormt op het provisieverbod, beoogd consumenten te beschermen tegen kredietbemiddelaars die erop uit zijn zoveel mogelijk leningen af te sluiten (productiejacht).

De AFM heeft geconstateerd dat Maesons voor haar dienstverlening van 14 november 2012 tot en met 30 januari 2013 in 39 klantdossiers verboden vergoedingen heeft bedongen bij haar klanten. Deze vergoedingen bedroegen (standaard) maar liefst €2500. De klanten moesten deze vergoeding volledig zelf betalen.

Twee oud-medewerkers van een andere onderneming die de AFM eerder heeft beboet, waren verantwoordelijk voor deze dienstverlening en het in rekening brengen van deze verboden vergoedingen. Maesons is echter volledig verantwoordelijk voor de dienstverlening die uit haar naam en op haar vergunning wordt uitgevoerd, ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van freelanceconstructies.

Hoogte van de boete

Voor de overtreding van Maesons geldt een basisbedrag van €500.000. Het basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast houdt de AFM bij het vaststellen van de hoogte van de boete rekening met de omvang van het eigen vermogen en de financiële draagkracht van de overtreder. In dit geval is het basisbedrag verlaagd gelet op onder meer de omvang van Maesons. Op basis hiervan heeft de AFM de boete vastgesteld op €31.250. Maesons heeft geen bezwaar ingesteld tegen dit besluit, zodat het besluit op 14 januari 2015 onherroepelijk is geworden.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) derhalve niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel