Terug

AFM legt boete op aan de heer Van ’t Wout voor marktmanipulatie

Maatregel Dit bericht is ouder dan 3 jaar. De inhoud kan hierdoor niet meer actueel zijn.

Hoger beroep wordt ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer A. van ’t Wout te Rotterdam, omdat hij op verschillende manieren de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.

De heer Van ’t Wout is een bekende van de heer B.C. Ultee, die een groot aantal participaties bezat in het destijds aan Euronext genoteerde beleggingsfonds Sabon FunDing.

Begin 2012 heeft de heer Van ’t Wout van de heer Ultee een aantal participaties overgeboekt gekregen, zonder dat hij daarvoor betaalde. Een kleine maand later heeft de heer Van ’t Wout een gedeelte van die participaties via de beurs aan de heer Ultee terug verkocht om de opbrengst daarvan vervolgens grotendeels aan de heer Ultee te vergoeden. De transacties waren daarmee per saldo vrijwel kostenneutraal.

De AFM heeft vastgesteld dat de stukken feitelijk steeds onder de controle van Ultee zijn gebleven. Door de transacties wekte de heer Van ’t Wout de indruk dat er handel was in het fonds, terwijl er economisch gezien niets wijzigde en bovendien leidden de transacties tot een kunstmatig hoog koersniveau. Dit levert marktmanipulatie op

Later heeft de heer Van ’t Wout zich nog schuldig gemaakt aan marktmanipulatie door kooporders in te leggen met onverklaarbaar hoge limieten. Hierdoor ontstond een kunstmatig hoog koersniveau.

Hoogte van de boete

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2 miljoen. De AFM heeft dit bedrag verhoogd met 25 procent op grond van de ernst van de overtreding. Omdat de AFM een boete van €2,5 miljoen alle omstandigheden in aanmerking genomen onevenredig hoog vindt, is de boete verlaagd tot €500.000. (update 18 april 2017: De rechtbank Rotterdam heeft op 26 januari 2017 de boete gematigd tot € 250.000, omdat er naar het oordeel van de rechtbank sprake is van onzorgvuldige voorbereiding van besluitvorming door de AFM. Daarnaast matigt de rechtbank de boete verder tot € 240.000 wegens overschrijding van de redelijke termijn.)

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis).

           

Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
07-07-2014
10-07-2014 28-12-2015(1) 05-02-2016 26-01-2017 (2) 09-03-2017

(1) De AFM heeft besloten het bezwaar ongegrond te verklaren, met aanvulling van de motivering.

(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep gegrond verklaard voor zover het is gericht tegen de hoogte van de opgelegde boete en het bestreden besluit in zoverre vernietigd. Daarnaast heeft de rechtbank het bezwaar gegrond verklaard en het primaire besluit herroepen, voor zover het betreft de hoogte van de boete en de hoogte van de boete vastgesteld op € 240.000, waarbij de uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde deel van het bestreden besluit. Het beroep is gegrond verklaard en de boete is gematigd, omdat er naar het oordeel van de rechtbank sprake is van onzorgvuldige voorbereiding van besluitvorming door de AFM en overschrijding van de redelijke termijn.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel