Terug

AFM en DNB verwelkomen belangrijke stappen richting duurzaam pensioenstelsel

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op vrijdag 4 april heeft de staatssecretaris van SZW de contouren van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) bekend gemaakt en het startschot gegeven voor een maatschappelijke dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel.

Toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) vinden het belangrijk dat deze stappen die bijdragen aan een duurzaam pensioenstelsel nu zijn gezet. AFM en DNB zijn kritisch over het gebruik van verwacht rendement bij de vaststelling van de premie.

Nieuwe FTK

Het nieuwe FTK voorziet in noodzakelijk ‘technisch onderhoud’, waarbij een aantal kwetsbaarheden van het huidige kader wordt geadresseerd. AFM en DNB zien als belangrijkste verbeteringen dat het pensioenstelsel schokbestendiger wordt door betere spreiding van financiële mee- en tegenvallers en stabieler wordt door de middeling van de dekkingsgraad. Verder wordt het stelsel transparanter door meer duidelijkheid over de verdeling van de lusten en de lasten en evenwichtiger door duidelijke voorwaarden die worden gesteld aan toeslagverlening. 

Beide toezichthouders vinden het belangrijk dat de staatssecretaris aanstuurt op een snelle inwerkingtreding van het nieuwe FTK. AFM en DNB begrijpen dat het voor de pensioenfondsen een uitdaging zal zijn om het nieuwe FTK in een kort tijdsbestek te implementeren, maar hebben er vertrouwen in dat de sector hiertoe in staat is.

AFM en DNB zijn teleurgesteld dat de mogelijkheid om de premie te dempen op basis van verwachte rendementen is behouden bij de huidige middelloonregelingen, waarvoor een hoge mate van (nominale) zekerheid geldt. Dat is niet in lijn met de conclusies van eerdere evaluaties, waaronder die van de commissies Goudswaard en Frijns (2010). Bij het rekenen met een verwacht rendement wordt in feite aangenomen dat het rendement met zekerheid wordt gehaald. Of deze rendementsverwachting wordt gerealiseerd is echter onzeker, waardoor de uitkering die de deelnemer kan verwachten onder druk komt te staan. AFM en DNB kunnen dit niet rijmen met het karakter van het belangrijkste pensioencontract in het huidige stelsel, dat nog steeds wordt gekenmerkt als een uitkeringsovereenkomst.

Toekomst pensioenstelsel

Het nieuwe FTK betekent een belangrijke stap vooruit, net als het wetsvoorstel van begin dit jaar ter verbetering van de pensioencommunicatie. Maar duidelijk is dat voor de langere termijn een meer fundamentele herziening van het pensioenstelsel nodig is om tot een werkelijk houdbaar stelsel te komen. Door demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen staat het draagvlak voor het huidige systeem immers onder druk en dit maakt een discussie over het stelsel noodzakelijk. AFM en DNB steunen het voornemen van de staatssecretaris om op korte termijn een brede discussie over de toekomst van het stelsel te voeren. De toezichthouders leveren vanuit hun inhoudelijke expertise graag een bijdrage aan deze brede discussie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel