Terug

Stand van zaken pensioenregeling van de AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De pensioenregeling van de AFM is een geïndexeerde middelloonregeling. Tot eind 2013 is Pensioenfonds Mercurius Amsterdam uitvoerder van deze pensioenregeling, daarna volgt overdracht naar het pensioenfonds AFM. De kosten van de overgang passen binnen de begroting van de AFM.

De AFM heeft sinds 2006 een geïndexeerde middelloonregeling met een jaarlijkse opbouw van 2,25% en een pensioenleeftijd van 65 jaar. De opbouw wordt per 1 januari 2014 verlaagd naar 2,15%. De pensioenleeftijd gaat per die datum naar 67 jaar. Daarmee volgt de AFM aanpassing van het Witteveenkader.

AFM-werknemers betalen een deel van de premie, namelijk de helft van de premie voor zover die meer bedraagt dan 15% van de brutoloonsom. Voor de indexatie van de aanspraken van de actieve deelnemers wordt jaarlijks een premie betaald. Deze indexatie volgt de jaarlijkse collectieve salarisaanpassing. De indexatie van de aanspraken en rechten van de inactieven wordt – indien de dekkingsgraad van het pensioenfonds dat toelaat – betaald uit de beleggingsrendementen.

Huidige uitvoering

De AFM laat haar pensioenregeling sinds het begin van haar bestaan uitvoeren door Pensioenfonds Mercurius Amsterdam (PMA). Dit fonds is een ondernemingspensioenfonds met vijf zelfstandige ondernemingen die alle zijn voortgekomen uit de rechtsvoorgangers van Euronext Amsterdam N.V.

De aangesloten ondernemingen laten ieder een eigen regeling uitvoeren. Voor de verschillende deelnemersgroepen gelden dan ook verschillende pensioenreglementen. PMA voert voor de AFM geen andere regelingen dan de middelloonregeling uit. Wel is er nog een gesloten regeling in het kader van prepensioen. Het fonds heeft een ongedeeld vermogen en dus ook één dekkingsgraad voor alle deelnemers.

Collectieve waardeoverdracht

De AFM heeft in 2011 en 2012 met een aantal andere partijen de mogelijkheid onderzocht om een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor de financiële sector op te richten (Pecunia). In de loop van 2012 bleek dit niet haalbaar. De uitvoeringsovereenkomsten van alle vijf werkgevers met PMA zijn vervolgens met een jaar verlengd en lopen af op 31 december 2013.

PMA heeft de werkgevers als gevolg van het aflopen van de uitvoeringsovereenkomsten de mogelijkheid geboden de tot en met 2013 opgebouwde rechten en aanspraken per 1 januari 2014 collectief over te laten dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De AFM heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Het voorgenomen besluit tot collectieve waardeoverdracht ligt op dit moment ter beoordeling bij DNB. Als de collectieve waardeoverdracht goedgekeurd wordt door DNB, start Pensioenfonds AFM met pensioenverplichtingen ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro.

Eigen pensioenfonds AFM

De AFM is van mening dat kleine pensioenfondsen als PMA niet kunnen standhouden en dat die moeten samengaan met andere pensioenfondsen om de pensioenuitvoering verder te professionaliseren en om schaalvoordelen te behalen. Ook de opzet van PMA, waarbij in één ondernemingspensioenfonds vijf inmiddels zeer verschillende werkgevers zijn verenigd, is naar het inzicht van de AFM niet toekomstbestendig.

Om de mogelijkheid open te houden voor een toekomstige uitvoering met meer schaalgrootte en kostenefficiëntie, heeft de AFM besloten om een eigen fonds op te richten. Dit is dus nadrukkelijk een tijdelijke oplossing, die voor nu het meest voordelig is voor de AFM.

Kosten nieuw pensioenfonds

Met het op- en inrichten van een nieuw pensioenfonds, het overstappen naar een nieuwe pensioenuitvoerder en de verwachte liquidatie van PMA zijn kosten gemoeid. De huidige inschatting is dat dit de AFM ruim een miljoen euro kost aan eenmalige kosten. De AFM verwacht deze kosten binnen de begroting 2013 op te vangen.

Op basis van voorlopige ramingen van Pensioenfonds AFM, zijn de kosten van pensioenuitvoering in 2014 niet hoger dan het aandeel van de AFM in de reguliere uitvoeringskosten 2013 van PMA.
De totale premie 2014 van Pensioenfonds AFM lijkt als gevolg van de lagere opbouw en lagere premie-opslagen zelfs duidelijk lager te worden dan de premie die de AFM aan PMA verschuldigd is over 2013.

Herstelplan

PMA voert in 2013 nog een kortetermijnherstelplan uit. Net als voor veel andere Nederlandse pensioenfondsen loopt de termijn voor dit plan eind 2013 af. Op 31 december 2013 moet PMA daarom beschikken over het minimaal vereist eigen vermogen (dekkingsgraad: 104,3%). Het is mogelijk dat hiertoe – na de korting van 3% per 1 april 2013 - nog een aanvullende korting van de rechten en aanspraken moet worden doorgevoerd. De dekkingsgraad van PMA bedraagt per 30 september 100,7%.

De AFM heeft begin dit jaar een storting van € 7,5 miljoen gedaan in PMA. In Pensioenfonds AFM zal de AFM een eenmalige storting doen van maximaal €2,5 miljoen. Voor deze beide stortingen was al in 2010 en 2011 een pensioenvoorziening gevormd ten laste van het resultaat van die boekjaren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel