Terug

Zienswijze AFM op ontwerpverordeningen onafhankelijkheid NBA

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Afgelopen week heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) op haar website de negen zienswijzen gepubliceerd die zij heeft ontvangen naar aanleiding van de consultatie van de ontwerpverordeningen inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en inzake de gedrags- en beroepsregels voor accountants (VGBA). Ook de AFM heeft haar zienswijze gegeven op deze verordeningen.

In haar zienswijze heeft de AFM de NBA gecomplimenteerd met de wijze waarop zij de vele, soms uiteenlopende, reacties op de conceptverordeningen heeft verwerkt en tegelijkertijd heeft vastgehouden aan het uitgangspunt te willen komen tot duidelijke en handhaafbare normen. Evenwel is de AFM van mening dat met name de ViO op een aantal punten nog aanscherping of verbetering behoeft. De AFM heeft het bestuur van de NBA daarom uitdrukkelijk –nogmaals– aandacht gevraagd voor de volgende vier onderwerpen:

 1. Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid
  De AFM heeft nog steeds de stellige overtuiging dat het verboden zou moeten zijn een assurance-opdracht uit te voeren als de accountantseenheid, een bestuurder of interne toezichthouder van de accountantseenheid of een lid van het assurance-team een geschenk of persoonlijke uiting van gastvrijheid met een waarde van meer dan €50 ontvangt van of verstrekt aan de verantwoordelijke entiteit of een bij de verantwoordelijke entiteit betrokken persoon.

   
 2. Afname van goederen of diensten (inclusief leningen, garantstelling of andere vormen van zekerheidsstelling)
  De AFM is van mening dat het verbod op de afname van goederen en diensten (inclusief leningen, garantstelling of andere vormen van zekerheidsstelling) ook verboden zou moeten zijn indien de goederen of diensten voor één van de betrokken partijen van wezenlijk belang is. 

 3. Juridische procedure
  De AFM blijft van standpunt dat voorkomen moet worden dat het verbod op het uitvoeren van een assurance-opdracht ingeval van een juridische procedure door een accountantseenheid of een onderdeel van het netwerk zou kunnen worden gebruikt als argument om anderen ertoe te bewegen zich niet met juridische middelen en procedures tegen tekortkomingen in de controle te verzetten. In een situatie waarbij een groot maatschappelijk belang is gediend bij continuering van de opdracht, zou overleg met de AFM (bij wettelijke controles) of de NBA (bij overige assurance-opdrachten) gepast zijn.

 4. Toelichting principle-based bepalingen
  De AFM acht het van groot belang dat de toelichting benadrukt dat een meer principle-based of kwalitatieve benadering van bijvoorbeeld de samenloop van dienstverlening bij een niet-OOB niet betekent dat een accountant daarin meer ‘scharrelruimte’ heeft dan wanneer dergelijke bepaling meer rule-based zouden zijn geformuleerd.

Het bestuur van de NBA publiceert uiterlijk op 2 december 2013 haar reactie op de zienswijzen. Meer informatie over de consultatie van de VGBA en de ViO en het eventueel indienden van amendement ten behoeve van de ledenvergadering op 16 december 2013 leest u op de website van de NBA:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel