Terug

Aanpassing samenwerkingsconvenant tussen AFM en DNB

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben hun Convenant over samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving en beleid, (inter)nationaal overleg en andere taken met een gemeenschappelijk belang aangepast. De aanpassing betreft geen materiële wijziging van de afspraken, maar een verduidelijking van de afspraken over informatie-uitwisseling. Voor het overige is het Convenant ongewijzigd. Het Convenant zal op termijn nogmaals worden herzien, mede gelet op gewijzigde wetgeving.

DNB en de AFM zijn op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de pensioenwetten (Pensioenwet (Pw)) en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)) verantwoordelijk voor respectievelijk het prudentieel en gedragstoezicht op financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders. Daarnaast houdt de AFM toezicht op accountantsorganisaties op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). In de verschillende toezichtwetten zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de AFM en DNB vastgelegd. In de Wft en de pensioenwetten is bovendien geregeld op welke terreinen en hoe de toezichthouders moeten samenwerken.

Convenant

De Wta, Wft, Verordening ratingbureaus, Pw en Wvb – en voor de laatste twee wetten ook het Besluit uitvoering Pw en Wvb – bevatten al de nodige voorschriften over de gebieden en de wijze waarop DNB en de AFM samenwerken bij het toezicht op financiële ondernemingen en pensioenfondsen. In aanvulling op en ter nadere invulling van deze wettelijke samenwerking zijn in het convenant (nadere) afspraken gemaakt om eventuele overlap te voorkomen en om efficiency en doelgerichtheid van de uitvoering van het toezicht te bevorderen.

Zo maken de toezichthouders waar mogelijk en zinvol gebruik van de bij hen beschikbare informatie en expertise (daarbij rekening houdend met de wettelijke geheimhoudingsbepalingen), en van de infrastructuur die hen ter beschikking staat bij het opvragen van gegevens van onder toezicht staande financiële ondernemingen, pensioenfondsen en accountantsorganisaties. Ook wordt waar nodig en mogelijk samengewerkt bij de totstandkoming van regelgeving en beleid.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel