Terug

AFM doet onderzoek naar dienstverlening aan niet-retailklanten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Recent is gebleken dat veel publieke en andere ‘professionele’ beleggers bereid zijn om in complexe financiële producten te stappen. Daarbij is het de vraag of deze partijen in staat zijn de risico’s daarvan te doorzien. De huidige wet- en regelgeving gaat er wel vanuit dat deze niet-retailklanten professioneel en deskundig genoeg zijn om de risico’s te kunnen inschatten. Incidenten doen echter vermoeden dat deze aanname nader moet worden getoetst. Er is een groot verschil in de mate van professionaliteit onder ‘professionele’ beleggers die deze producten hebben afgenomen.

Uiteraard neemt de AFM signalen over mogelijke misstanden op dit gebied zeer serieus. De AFM vindt daarom dat de geconstateerde problemen verder moeten worden geanalyseerd en aangepakt. In deze analyse moet ook worden gekeken naar meerdere soorten complexe producten en diensten in de markt. De AFM neemt haar verantwoordelijkheid door ook zelf te zoeken naar passende oplossingen en goede voorbeelden van dienstverlening of producten (best practices) die mogelijk en uiteindelijk in een breder kader moeten worden gerealiseerd.

Focus

De focus van de verkennende analyse is om inzicht te krijgen in de markt, in de risico’s dan wel problemen en in de gewenste rol van de AFM. De analyse kan worden gesplitst in:

  • Type aanbieder / dienstverlener;
  • Aangeboden diensten en producten;
  • Type klant / belegger: het definiëren van het profiel van de niet-retailklant (onder meer de specifieke behoefte aan, de specifieke financiële expertise van, en mate van professionaliteit rond complexe producten).

Activiteiten

Om de doelstellingen te bereiken, voert de AFM drie activiteiten uit:

1) Analyse

Deze analyse gaat in op de verschillende segmenten in de markt (woningcorporaties, zorgsector, onderwijs, enzovoort) en onderzoekt of en zo ja, welke problemen zich voordoen. Op basis hiervan wordt de breedte van de analyse aangescherpt. Ook brengt de AFM in kaart wat het huidig wettelijk kader is voor het toezicht.

2) Actief optreden

De AFM treedt waar mogelijk en nodig actief op in de markt. Het gaat hierbij om integriteitschendingen en overtredingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

3) Beleid

De AFM werkt mee aan de Europese richtlijn MiFID II voor bescherming van de professionele belegger. De resultaten uit de verkennende analyse zullen bijdragen aan de argumenten in de discussie op Europees niveau. Daarnaast kan worden gedacht aan het aanvullen of aanpassen van bestaande wet- en regelgeving die ziet op de bescherming van betrokken partijen.

Wet

Volgens de Wft is een belegger professioneel als aan ten minste twee van de volgende drie criteria wordt voldaan:

  1. een balanstotaal van ten minste €20.000.000
  2. een netto-omzet van ten minste €40.000.000
  3. een eigen vermogen van ten minste €2.000.000

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel