Terug

Beursgenoteerde ondernemingen moeten in halfjaarberichten meer inzicht geven in pensioenverplichtingen en winstverwachtingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Beursgenoteerde ondernemingen brengen over het algemeen betere halfjaarberichten uit. Dat concludeert de AFM uit haar reguliere onderzoek naar halfjaarlijkse financiële verslaggeving in 2011van beursgenoteerde ondernemingen. Deze halfjaarberichten zijn verder verbeterd in vergelijking met voorgaande jaren waardoor beleggers meer en betere informatie krijgen. Op een aantal onderdelen is ruimte voor verbetering. Zo krijgen beleggers te weinig informatie over risico’s en onzekerheden, te weinig concrete vooruitzichten over de verwachte omzet en winst en er is nog te weinig transparantie over de gevolgen van nieuwe boekhoudregels over pensioenverplichtingen.

Voornaamste risico’s en onzekerheden

Inzicht in risico’s en onzekerheden is juist in economisch onzekere tijden zeer relevant voor beleggers. In de toelichting bij de financiële verslaggeving dienen de voornaamste risico’s en onzekerheden te worden vermeld. Dit zet de vermelde cijfers in de (half)jaarrekening in perspectief. De AFM heeft geconstateerd dat slechts een klein deel van de ondernemingen een beschrijving van de risico’s en onzekerheden in de halfjaarlijkse verslaggeving heeft opgenomen. De overgrote meerderheid van de ondernemingen volstaat met een verwijzing naar de risicoparagraaf in het meest recent gepubliceerde jaarverslag of neemt helemaal niets op. Vooral als ten tijde van de publicatie van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving sprake is van relevante nieuwe informatie of ontwikkelingen zou hieraan aandacht besteed moeten worden.

Toelichtingen over resultaatverwachtingen

Het opnemen van verwachtingen in de halfjaarlijkse verslaggeving is niet verplicht. Slechts een beperkt aantal van de onderzochte ondernemingen doet in het halfjaarverslag van 2011 een uitspraak over de verwachte groei, de omzet en het bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, herwaarderingen en afschrijvingen (EBITDA).

Diverse ondernemingen beschrijven het verwachte effect van de huidige onzekere economische omstandigheden. Vaak zijn deze omstandigheden reden voor een onderneming zich volledig te onthouden van het doen van verdere uitspraken over de verwachtingen. De AFM is van mening dat het juist in deze tijd zou passen om de onzekerheid over de verwachtingen in te perken door transparant te zijn. Ook omdat beleggers aangeven dat het onderdeel over de vooruitzichten in de verslaggeving voor hen het meest belangrijk is. Een verbeterslag is noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de informatiebehoeften van beleggers.

Gevolgen nieuwe boekhoudregels pensioen

IAS 8.30 vereist dat ondernemingen een inschatting geven van de gevolgen voor de jaarrekening van de toekomstige toepassing van IFRS-standaarden die door de IASB zijn gepubliceerd, maar die nu nog niet effectief zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij IAS 19R, de herziene standaard over pensioenverplichtingen in de jaarrekening. De AFM heeft beoordeeld in hoeverre de vereiste toelichtingen in de jaarrekening 2011 zijn gegeven. Het onderzoek had betrekking op 69 beursgenoteerde ondernemingen die ultimo 2011 een totale pensioenverplichting hadden van circa €125 miljard en totale pensioenbeleggingen van circa
€116 miljard.

Bij ongeveer tweederde van de onderzochte ondernemingen worden de gevolgen van IAS 19R niet dan wel in onvoldoende mate toegelicht. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de kwaliteit van de toelichtingen over de gevolgen van de invoering van IAS 19R sterk uiteenlopen. IAS 8.30 is formeel van toepassing op de jaarlijkse financiële verslaggeving. De AFM roept deze ondernemingen dan ook op om op zo kort mogelijke termijn alsnog transparant te zijn over dit voor beleggers belangwekkende onderwerp in de halfjaarlijkse financiële verslaggeving 2012.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel