Terug

AFM publiceert uitgebreide informatie over nieuwe regels voor derivaten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Vanaf 1 januari 2013 gaan nieuwe regels gelden voor derivaten. Deze regels zijn van toepassing op iedere partij die een tegenpartij is in een zogeheten derivatentransactie. Dit betreft zowel financiële als niet-financiële instellingen. Veel van deze partijen vallen nu niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of de Nederlandsche Bank. Deze regels zijn vastgelegd in de Europese Verordening betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, ook bekend onder naam European Market Infrastructures Regulation (EMIR).

De verplichtingen uit EMIR hebben voor alle gebruikers van derivaten gevolgen. Omdat een aantal bepalingen nog verder moet worden uitgewerkt in nadere regelgeving, staat nog niet vast vanaf wanneer exact aan de verplichtingen moet zijn voldaan. Naar verwachting is hierover begin 2013 meer duidelijk.

Gebruikers van gestandaardiseerde derivatencontracten die buiten de beurs om verhandeld worden, moeten deze onder EMIR verplicht centraal laten afwikkelen door een centrale tegenpartij (CCP). Dit wordt gezien als een veiligere manier van afwikkeling dan afwikkeling tussen de betrokken partijen zelf. Voor een CCP geldt een vergunningplicht. Ook aan het onderpand en de overdraagbaarheid van posities worden strenge eisen gesteld. Deze strenge eisen aan centrale afwikkeling zijn bedoeld om het wederzijdse tegenpartijrisico te beheersen.

Niet-financiële instellingen die OTC-derivaten gebruiken om het risico te beperken dat uit hun kernactiviteiten voortvloeit (commerciële hedging, bijvoorbeeld toegepast om wisselkoersschommelingen of renterisico’s af te dekken), zijn van de centrale afwikkelvereiste vrijgesteld. Ook niet alle OTC-derivaten zullen in de nadere regelgeving worden aangewezen voor verplichte centrale afwikkeling. Meer complexe OTC-derivaten kunnen ook onder EMIR meestal niet door een CCP worden afgewikkeld. Er komen voor de zogeheten bilaterale afwikkeling extra eisen om wederzijds tegenpartijrisico te beheersen.

Daarnaast moeten alle partijen die een derivatencontract sluiten hun transacties rapporteren aan een transactieregister (Trade Repository). Dit geldt zowel voor buiten de beurs om als op een gereglementeerde markt van verhandelde derivaten. Het transactieregister, waarin alle derivatentransacties worden opgenomen, moet over een vergunning beschikken van de Europese toezichthouder ESMA.

In bijgaande brochure kunt u meer lezen over de gevolgen van de nieuwe regels.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel