Terug

Beleidsregel geschiktheid in werking getreden

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Beleidsregel deskundigheid is per 1 juli aangepast naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet introductie geschiktheidseis. De beleidsregel heet vanaf nu Beleidsregel geschiktheid 2012.Met deze aanpassing van de beleidsregel voeren AFM en DNB een aantal kleinere aanpassingen door. In het najaar van 2012 zal een uitgebreide gezamenlijke evaluatie van de Beleidsregel geschiktheid 2012 worden uitgevoerd door de AFM en DNB. In deze evaluatie zullen ook ervaringen van de commissaris toetsingen die op dit moment worden uitgevoerd worden meegenomen.

De Beleidsregel geschiktheid 2012 verduidelijkt wat de toezichthouders verstaan onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. Per 1 juli 2012 dienen zowel dagelijks beleidsbepalers als leden van het intern toezichthoudende orgaan van financiële ondernemingen geschikt te zijn voor de uitoefening van hun functie.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Beleidsregel deskundigheid 2011 zijn:

  • Aanpassing aan de terminologie van de Wet introductie geschiktheidseis die per 1 juli 2012 in werking treedt. Daarin wordt de deskundigheidseis vervangen door een geschiktheidseis. De introductie van deze geschiktheidseis behelst geen inhoudelijke wijziging. De term ‘deskundig(heid)’ is vervangen door ‘geschiktheid’. Deze nieuwe term bestaat uit dezelfde componenten, namelijk ‘kennis’, ‘vaardigheden’ en ‘professioneel gedrag’.

  • Per 1 juli 2012 vallen alle verzekeraars  in Groep A. De AFM en DNB hebben in de praktijk geconstateerd dat de criteria op basis waarvan bestuurders (en commissarissen) van natura-uitvaart-verzekeraars en onderlinge waarborgmaatschappijen met verklaring in Groep C worden getoetst, hen onvoldoende in staat stellen een oordeel te vormen over de geschiktheid van de te toetsen persoon. Daarom is er voor gekozen beide typen financiële ondernemingen over te hevelen naar Groep A. In deze Groep A kan op basis van principle based criteria iemands geschiktheid worden getoetst.

  • In de Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt verduidelijkt dat beleidsbepalers uit Groep C ook getoetst kunnen worden op basis van de vereisten die worden gesteld in hoofdstuk 1. De AFM en DNB hebben geconstateerd dat de bestaande rule based toetsing van bestuurders (en commissarissen) van instellingen uit Groep C bij toetreding tot de markt hen in sommige gevallen onvoldoende in staat stelt een oordeel te vormen over de geschiktheid van de te toetsen persoon. In de Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt daarom duidelijker tot uitdrukking gebracht dat financieel dienstverleners, ook kunnen worden getoetst op basis van de vereisten die worden gesteld in hoofdstuk 1, indien daar redelijke aanleiding voor bestaat.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel